Famiris myIriscare Klachten

Mobiliteitshulpmiddelen

In Brussel garanderen de Brusselse Regionale Verzekeringsinstellingen de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen.

De bepalingen inzake de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen zijn opgenomen in het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 16 december 2021 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 december 2019 tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen (BS 19.01.2022). Dit besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2022 en vervangt het besluit van het Verenigd College van 19 december 2019.

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen?

Mobiliteitshulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit die de ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Rolstoelen zijn de meest gekende maar er zijn ook loophulpmiddelen of antidecubituszitkussens, onderstellen voor zitschelpen, enzovoort.

Een tegemoetkoming voor het mobiliteitshulpmiddel is voorzien als het is opgenomen op de lijst van mobiliteitshulpmiddelen. In deze lijst vindt u details over :

  • de publieksprijs
  • het eventuele supplement van de patiënt
  • de tegemoetkoming van de Brusselse Maatschappij voor Onderlinge Bijstand

Erkende verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen

Lijst van multidisciplinaire teams

Sommige rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team het functioneren van de patiënt beschrijft op verschillende niveau’s van zijn/haar omgeving.

Iriscare financiert 4 revalidatiecentra voor het opstellen van multidisciplinaire evaluaties. Deze centra zijn raadpleegbaar onafhankelijk uw woonplaats.

Voor centra in Wallonië te kennen, surf je naar www.aviq.be.
Voor centra in Vlaanderen te kennen, surf je naar de website www.zorg-en-gezondheid.be/rolstoeladviesteams.

Huur rolstoelen (ROB, RVT)

Patiënten die verblijven in een rustoord voor bejaarden (ROB) of in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) kunnen een rolstoel huren via het verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden. Gebruik daartoe het document verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden in ROB/RVT.

Documenten voor professionelen

** Iriscare voorziet een overgangsperiode. De  documenten RIZIV betreft mobiliteitshulpmiddelen die in 2018 werden gebruikt, worden gebruikt tot eind 31 december 2019.

De instructies met betrekking tot de federale prestaties, evenals de recordtekening, kunnen worden geraadpleegd op de website van het RIZIV.

Elektronische lijst voor software

Deze lijsten zijn bestemd voor de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en orthopedisch technologen die de gegevens willen opnemen in hun tariferingsprogramma.

Op 1 januari 2021 plaatst Iriscare zijn eigen lijst online met mobiliteitshulpmiddelen en aanpassingen die van toepassing zijn voor personen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze lijsten kan u consulteren in onze Moviris-applicatie.

Informatie voor fabrikanten van mobiliteitshulpmiddelen

Elke aanvrager – ongeacht of het om een producent of gemachtigde gaat – die een nieuw product op de lijst wil plaatsen voor een tegemoetkoming in Brussel, moet daarvoor vanaf 1 januari 2021 een specifieke aanvraag indienen bij Iriscare.

De aanvrager wordt verzocht het aanvraagformulier voor de lijst van producten die kunnen worden terugbetaald in te vullen en zo nodig het mandaatformulier bij te voegen en het/ze Iriscare te bezorgen via handicap@iriscare.brussels (het mandaatformulier moet ook met de post worden opgestuurd).

Een gedetailleerde lijst met de verschillende nomenclatuurcodes kan u hier terugvinden. Voor het opzoeken van een code, kan u ook de applicatie Nomiris consulteren.

Zodra de dienst de aanvraag- en mandaatformulieren ontvangt, bezorgt hij productfiches met de technische kenmerken die zijn opgenomen in de nomenclatuur en de lijst met de documenten die de aanvrager de dienst moet bezorgen via e-mail (handicap@iriscare.brussels) en aangetekend moet versturen naar het volgende adres:

Iriscare
Dienst Personen met een handicap – Mobiliteitshulpmiddelen
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel

Zodra Iriscare het volledige dossier heeft, worden de aanvragen na een eerste administratieve controle ter analyse voorgelegd aan de deskundigen van de uitgebreide technische commissie Personen met een handicap die een advies uitbrengt. Dit advies wordt voorgelegd aan de commissie Personen met een handicap. De Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen beslist of het (de) nieuwe product(en) wordt (worden) toegevoegd aan de lijst.

Zodra het (de) product(en) is (zijn) goedgekeurd, werkt de dienst Personen met een handicap de productenlijst bij (naar rato van ten hoogste een keer per maand).
Bij weigering wordt de aanvrager ingelicht per aangetekende brief.

Om de kenmerken te wijzigen van de producten die al op de lijst staan (aanpassing van de technische kenmerken, schrapping van het product, enz.), met uitzondering van prijswijzigingen wordt de aanvrager verzocht, het aanvraagformulier voor de lijst van producten die kunnen worden terugbetaald, in te vullen.

Voor prijswijzigingen wordt de aanvrager verzocht een mail te versturen naar de Dienst Personen met een handicap (handicap@iriscare.brussels), met daarin de naam van de fabrikant of mandaathouder en de verschillende merken waarvoor prijswijzigingen worden aangevraagd.

Nadien stuurt de dienst Personen met een handicap  een excel-bestand op per mail met de gevraagde info naar de aanvrager. De aanvrager dient dan in de laatste kolom van het bestand zijn nieuwe prijs invullen.

Zodra de lijst in excel-formaat is ingevuld, stuurt u naar de Dienst Personen met een handicap het excel-bestand en een scan van het ondertekende document, met de datum en de naam en achternaam (voluit geschreven) van de ondertekeningsbevoegde (alle bladzijden moeten ook worden geparafeerd).

Eens de aanvrager de aanpassingen van de prijzen heeft doorgestuurd, actualiseert de Dienst Personen met een handicap de prijzen. De dienst deelt de informatie mee aan de uitgebreide commissie Personen met een handicap.

De bijgewerkte nieuwe lijst wordt ten hoogste eenmaal per maand gepubliceerd op de website van Iriscare.

Contact

Heeft u vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer Iriscare via handicap@iriscare.brussels.