Famiris myIriscare Klachten

Bescherming van persoonsgegevens

1. Inleiding

Iriscare besteedt alle nodige aandacht aan de naleving van de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, op grond van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beter bekend onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of op grond van de Belgische wet van 30 juli 2018 die de AVG uitvoert.

Deze vertrouwelijkheidverklaring over de gegevensbescherming is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door Iriscare worden uitgevoerd, voor alle klanten, bezoekers van onze websites en portals maar ook op wie ons ter plaatse bezoekt.

2. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Iriscare is de verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens:

Iriscare
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel

Voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming (of Data Protection Officer (DPO)) van wie de contactgegevens worden vermeld in punt “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” van deze vertrouwelijkheidsverklaring.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw gegevens wordt verantwoord, ofwel op basis van een wettelijke opdracht of een opdracht van algemeen belang, ofwel op basis van de uitdrukkelijke toestemming die u zal worden gevraagd, ofwel In het kader van een contractuele of precontractuele relatie.

Iriscare verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om de wetgeving toe te passen op het vlak van gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De verwerking kan gebeuren voor verschillende doeleinden:

 • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel; Iriscare is concreet niet alleen verantwoordelijk voor de erkenning en de financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap en revalidatieovereenkomsten, maar ook voor de financiering van initiatieven van beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.
 • het beleid en de financiering beheren van initiatieven rond bijstand aan personen en, in het bijzonder, bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
 • de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen beheren en financieren;
 • het beleid beheren en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) financieren ;
 • administratief en financieel controleren, toezicht houden en rapporteren;
 • gezinnen en gezinsbijslagfraude controleren;
 • geschillen, klachten en bemiddeling beheren.
 • Iriscare is ook verantwoordelijk om het Brusselse openbare kinderbijslagfonds Famiris te beheren.
  Deze vertrouwelijkheidsverklaring over de gegevensbescherming behandelt niet de door Famiris uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Famiris heeft een aparte vertrouwelijkheidsverklaring over de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op de website: www.famiris.brussels.
 • Sinds 1 januari 2022 is Iriscare bevoegd voor de medische beoordeling van de verminderde zelfredzaamheid en handicap, enerzijds van bejaarden die eventueel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB ) en anderzijds van kinderen die eventueel in aanmerking komen voor een aanvullende tegemoetkoming bij de kinderbijslag.

De door Iriscare uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens worden dus verricht in het kader van wettelijke verplichtingen, het algemeen belang, de contractuele of precontractuele relatie en op basis van uw toestemming wanneer u informatie opvraagt, een onlineformulier invult, een document downloadt, solliciteer voor de verschillende vacatures of het gebruik van cookies toestaat.

4. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Europese verordening “AVG” en de Belgische wet van 30 juni betreffende de bescherming van natuurlijke personen  met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens worden beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelden en worden verwerkt met het hoogste respect.

Iriscare nam alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.  Onze medewerkers zijn opgeleid om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen en ze hebben ook een vertrouwelijkheidsverbintenis ondertekend.

5. Wat zijn de door Iriscare verwerkte persoonsgegevens?

De verwerkte gegevens worden gegroepeerd in de volgende categorieën:

 • identificatiegegevens: die toelaten om u te identificeren zoals uw naam, voornaam gebruikersnaam, uw rijksregisternummer, enz.;
 • contactgegevens die toelaten met u te communiceren, zoals uw telefoonnummer, postadres, e-mailadres, enz.;
 • gegevens over uw persoonlijke kenmerken: die ook toelaten om u te identificeren zoals uw leeftijd, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, huisvesting en gezinssituatie, de echtgenoot/echtgenote of partner, uw behandelend arts, bewindvoerder of contactpersoon, vertrek naar het buitenland, overlijdensdatum, enz.;
 • gegevens over de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand: noodzakelijk om bijvoorbeeld subsidies, hulpmiddelen voor ouderen of personen met een handicap, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te berekenen; de gegevens van uw medisch dossier, medisch rapport, diagnose, behandeling, analyseresultaat, handicap, enz.;
 • gegevens over de opleiding, het beroep en de tewerkstelling: noodzakelijk om bijvoorbeeld subsidies te berekenen, zoals uw beroepskwalificatie, huidige job, beroeps- en financiële situatie van de echtgenoot/echtgenote of partner, enz.;
 • financiële gegevens: die toelaten om u de u verschuldigde bedragen uit te betalen zoals het bankrekeningnummer, inkomsten, pensioenen, enz.;
 • gegevens over de hechtenis of juridische opvang: noodzakelijk om bijvoorbeeld de uitbetaling van uw tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te onderbreken tijdens uw hechtenis of opvang in een penitentiaire inrichting, in een door de federale overheid georganiseerde inrichting of afdeling tot bescherming van de maatschappij, in een door de federale overheid georganiseerd forensisch psychiatrisch centrum of in een andere instelling met een vergelijkbare bestemming, enz.;
 • aanmeldingsgegevens: de bij het gebruik van de webdiensten, sociale netwerken en toepassingen verzamelde informatie om die onlinetools te beveiligen of met het oog op uw gebruikscomfort zoals de gebruikersnaam, het IP-adres, de taalvoorkeur, enz.;
 • gegevens die u verstrekt via een onlineformulier: zoals wanneer u zich inschrijft of om een dienst vraagt, wanneer u ons een vraag stelt of een klacht indient, enz.;
 • gegevens van de videobewaking: om veiligheidsredenen wanneer u naar ons kantoor gaat.

6. Voorwaarden om uw gegevens te verzamelen

Die gegevens worden verzameld op verschillende manieren:

 • Ofwel rechtstreeks bij u, bijvoorbeeld bij uw inschrijving of uw vraag om onze diensten in onze kantoren en/of op onze websites. Met uitzondering van bepaalde door de wet vereiste persoonsgegevens bent u vrij ons al dan niet persoonsgegevens te verstrekken. Het is echter mogelijk dat als u bepaalde informatie niet verstrekt, wij de doelstellingen die wij  via de aanbevolen behandelingen beogen, niet kunnen halen.
 • Ofwel bij derden die officiële instanties en externe authentieke bronnen zijn en over gegevens beschikken die op u betrekking hebben. Het gaat om gegevens afkomstig van het Rijksregister; de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; de Kruispuntbank van Ondernemingen, van elke andere openbare administratie dat al dan niet actief is in het domein van de sociale zekerheid, de FOD Financiën, enz. Die bronnen worden altijd toegestaan, gecontroleerd en zijn betrouwbaar.
 • Ofwel bij derden die door Iriscare erkende en gefinancierde instellingen zijn: Brusselse verzekeringsinstellingen, rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap, revalidatieovereenkomsten, initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen, enz.

7. Wat zijn uw rechten als betrokkene bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Europese Verordening “AVG “ voerde uitdrukkelijk verschillende rechten in voor natuurlijke personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt:

 • recht van inzage van uw persoonsgegevens: u kunt te allen tijde contact opnemen met Iriscare om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens: het kan gebeuren dat sommige van de gegevens over u waarover wij beschikken niet (meer) juist zijn. U kunt altijd vragen dat die gegevens worden gerectificeerd of aangevuld, tenzij wij niet de authentieke bron zijn van die gegevens;
 • recht op wissing van uw persoonsgegevens: u kunt Iriscare altijd vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Houd er echter altijd rekening mee dat wij uw gegevens enkel kunnen wissen als ze niet meer noodzakelijk zijn om gezondheidsdossiers en/of dossiers over bijstand aan personen waarbij u betrokken bent, te verwerken;
 • recht om de beperking te vragen van de verwerking van uw gegevens: u hebt het recht om, in de volgende gevallen, de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen: u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens en wij hebben tijd nodig om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren, ofwel is de verwerking onrechtmatig en vraagt u niet dat uw persoonsgegevens worden gewist maar dat de verwerking ervan wordt beperkt;
 • recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om al de informatie die op u betrekking heeft, te ontvangen in een overdraagbare en leesbare vorm en om uw gegevens te laten doorgeven aan een andere instantie;
 • recht om u te verzetten tegende verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang of met het oog op direct marketing en profilering. U hebt eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor statistische doeleinden of in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek waarbij het algemeen belang niet wordt gediend;
 • recht om te weigeren dat uw gegevens automatisch worden verwerkt bepaalde gegevensverwerkingen en procedures verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Binnen Iriscare kozen wij ervoor om die geautomatiseerde verwerkingen te beperken.

Het recht op wissing, gegevensoverdraagbaarheid en verzet gelden niet voor de verwerkingen van persoonsgegevens die gebeuren in het kader van een wettelijke verplichting of noodzakelijk zijn om een opdracht van algemeen belang uit te voeren.

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Ofwel neemt u contact op met de DPO van Iriscare:

als u een of meerdere van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw verzoek per post sturen naar:

Iriscare
Dienst Gegevensbescherming
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel

of e-mailen naar: gegevensbescherming@iriscare.brussels

Uw verzoek moet vergezeld zijn van een recto-versokopie van uw identiteitskaart als bewijs van uw identiteit, om te vermijden dat iemand anders uw rechten in uw plaats uitoefent.

De antwoordtermijn bedraagt één maand. Die termijn kan uitzonderlijk worden verlengd (tot maximaal drie maanden), maar in dat geval geven wij u daar binnen een maand de reden van.

Ofwel neemt u contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

u hebt het recht te allen tijde een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Iriscare niet gebeurde overeenkomstig de geldende regelgevingen.  We verzoeken u echter om eerst met ons contact op te nemen om te proberen het probleem samen op te lossen.

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail: contact@apd-gba.be

9. Kunt u uw toestemming intrekken?

Iriscare heeft de wettelijke verplichting de persoonsgegevens te verwerken en te beheren in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten als bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) bevoegd voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor zover bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens echter gebaseerd zijn op uw toestemming, hebt u het recht om te allen tijde en zonder verantwoording uw toestemming in te trekken. Het enige dat u hoeft te doen, is een aanvraag indienen bij onze DPO, van wie de contactgegevens worden vermeld in punt “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” van deze vertrouwelijkheidsverklaring.

10. Worden uw persoonsgegevens doorgezonden aan derden?

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgezonden als hun deelname aan de verwerking van uw dossier dat vereist of als de wetgeving die doorgifte oplegt. In dit geval zendt Iriscare enkel de gegevens die het mogelijk maken om de beoogde doeleinden te bereiken.

Uw persoonsgegevens zullen nooit voor reclamedoeleinden worden gebruikt noch worden doorgegeven of verkocht aan derden die uw gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

11. Hoe gebeurt de communicatie van persoonsgegevens in de EU?

Het merendeel van de communicatie van de gegevens naar het buitenland gebeurt met de landen van de EU of in de landen van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.).

Als uw gegevens worden gedeeld met andere landen van buiten de Europese Unie, zien wij er via bilaterale verdragen en instrumenten die zijn ingevoerd bij de artikelen 45 en 46 van de AVG op toe dat die landen voldoende waarborgen bieden om uw persoonsgegevens te beschermen.

In alle gevallen past Iriscare steeds de Europese regelgeving toe voor de internationale doorgift van uw persoonsgegevens.

12. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

Iriscare bewaart uw persoonsgegevens tijdens de duur die nodig is om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren en om uw verzoeken te verwerken.

13. Cookies

Bij elk bezoek van onze websites kunnen er automatisch cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de computer, het mobiele toestel of de tablet van de bezoeker. Deze gegevens helpen Iriscare zijn websites beter te doen overstemmen met de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Iriscare heeft een cookiebeleid dat u kunt lezen door te klikken op de hyperlink Cookiebeleid onderaan elke pagina van onze websites.

14. EXTRA : Privacy en Disclaimer eCat Iriscare

Iriscare organiseert een overheidsopdrachtencentrale. Elke zorginstelling erkend en/of gefinancierd door en/of afhangend van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) of de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kan er rechtstreeks bij de leverancier de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aankopen, van de juiste kwaliteit en zo voordelig mogelijk. Die overheidsopdrachtencentrale werkt via een online bestellingstoepassing genaamd eCat Iriscare.

Raadpleeg hier de Privacy en Disclaimer specifiek voor de eCat.