Famiris myIriscare

Bescherming van persoonsgegevens

Inleiding

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt duidelijk de richtlijnen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Iriscare verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van haar missie met betrekking tot het volgende : bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, gezinsbijslagen, enz. Meer informatie over de missie van Iriscare, kunt u vinden op onze website onder het luik Wie zijn wij?.

Naast de verplichtingen van Iriscare, definieert de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming specifiek de rechten van burgers om hun persoonsgegevens te verwerken. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Hoe beschermt Iriscare uw persoonsgegevens?

De meeste informatie die op of via de website van Iriscare beschikbaar is, is raadpleegbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Als de gebruiker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, behandelt Iriscare deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een beveiligde omgeving binnen het Netwerk van de Sociale Zekerheid. Alle nodige maatregelen zijn genomen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Iriscare hanteert ook een Veiligheidsbeleid dat is gebaseerd op de Minimale Veiligheidsnormen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het Iriscare veiligheidsbeleid is ingevoerd in alle diensten van Iriscare. Onze medewerkers zijn ook opgeleid om uw persoonsgegevens te behandelen in lijn met de wettelijke richtlijnen en hebben hiertoe een gedragscode ondertekend. Van zodra uw persoonsgegevens niet meer vereist zijn voor verwerking, worden deze persoonsgegevens definitief verwijderd, rekening houdend met de wettelijke richtlijnen.

Welke rechten heeft u als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens?

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens

U kunt te allen tijde met Iriscare contact opnemen om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij voor u verwerken.

  • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt Iriscare vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken. Houd u er wel rekening mee dat wij alleen uw gegevens kunnen verwijderen, wanneer deze gegevens niet meer vereist zijn voor het verwerken van dossiers waarin u een betrokken actor bent.  Een ‘betrokken actor in een dossier’ zijn, wil zeggen dat uw gegevens vereist zijn, bijvoorbeeld voor het verwerken van de kinderbijslag omdat u direct of indirect een actor bent in het kinderbijslagdossier van het kind.

  • Recht op het corrigeren van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Iriscare worden verwerkt, bereiken Iriscare via het beveiligde netwerk van de Sociale Zekerheid en zijn gebaseerd op uw persoonsgegevens zoals opgenomen in het Rijksregister. Wanneer uw persoonsgegevens dienen te worden aangepast, kunt u het beste in eerste instantie contact opnemen met de dienst Bevolking en Burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gedomicilieerd.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kan Iriscare schriftelijk contacteren:

Iriscare
Dienst Gegevensbescherming
Belliardstraat 71
1040 Brussel

of per mail : gegevensbescherming@iriscare.brussels

EXTRA : Privacy en Disclaimer eCat Iriscare

Iriscare organiseert een overheidsopdrachtencentrale. Elke zorginstelling erkend en/of gefinancierd door en/of afhangend van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) of de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kan er rechtstreeks bij de leverancier de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aankopen, van de juiste kwaliteit en zo voordelig mogelijk. Die overheidsopdrachtencentrale werkt via een online bestellingstoepassing genaamd eCat Iriscare.

Raadpleeg hier de Privacy en Disclaimer specifiek voor de eCat.