Famiris myIriscare Klachten

eCat – Privacy en Disclaimer

Inleiding

Iriscare organiseert een overheidsopdrachtencentrale. Elke zorginstelling erkend en/of gefinancierd door en/of afhangend van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), de Franse Gemeenschapscommissie (FGC) of de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kan er rechtstreeks bij de leverancier de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aankopen, van de juiste kwaliteit en zo voordelig mogelijk. Die overheidsopdrachtencentrale werkt via een online bestellingstoepassing genaamd eCat Iriscare.

Op het onlineformulier waarmee elk lid zijn persoonsgegevens meedeelt bij zijn inschrijving wordt deze vertrouwelijkheidsverklaring en de mogelijkheid om er kennis van te nemen vermeld. Naast het aanvraagformulier levert het kandidaat-lid de gegevens van de twee kopers voor wie toegang tot eCat wordt gevraagd.

In het kader van de eCat Iriscare worden de persoonsgegevens verwerkt door Iriscare als verwerkingsverantwoordelijke, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 71, bus 2.

Door zich via het onlineaanvraagformulier in te schrijven, geeft het lid toestemming dat zijn persoonsgegevens door Iriscare, de verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt.

Aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om te allen tijde en zonder verantwoording uw toestemming in te trekken.

Privacy

Verwerkte gegevens

De hierna vermelde gegevens worden door Iriscare verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De volgende gegevens worden rechtstreeks bij u opgevraagd bij uw toetreding tot eCat door het onlineaanvraagformulier in te vullen:

 • identificatiegegevens waarmee u kan worden geïdentificeerd, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, functie …
 • contactgegevens die ons toelaten met u te communiceren, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres, postadres, …

Er worden geen gevoelige gegevens verwerkt.

Iriscare nam alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechtsgrond en doeleinden

Wanneer u toetreedt tot eCat worden uw persoonsgegevens door Iriscare verwerkt op basis van uw toestemming. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde en zonder verantwoording in te trekken.

De verwerkingsdoeleinden van de persoonsgegevens in het kader van eCat zijn de volgende:

 • de toegang tot eCat beheren, controleren en authentificeren
 • uw aanvraag om toetreding tot eCat verwerken
 • uw hoedanigheid als lid van eCat nagaan
 • uw hoedanigheid als koper in eCat nagaan
 • de geregistreerde kopers van de leden van de overheidsopdrachtencentrale toelaten om rechtstreeks onlinebestellingen te plaatsen bij de leveranciers

Uw rechten als betrokkene bij de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt meerdere rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage van uw persoonsgegevens

u hebt het recht om te allen tijde contact op te nemen met Iriscare om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.

 • Recht op rechtzetting

het kan gebeuren dat sommige van de gegevens over u waarover wij beschikken niet (meer) juist zijn. U hebt het recht om te allen tijde te vragen dat deze gegevens gerectificeerd of vervolledigd worden;

 • Recht op gegevenswissing (of recht op vergetelheid)

u hebt het recht om Iriscare te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens

u hebt het recht om, in de volgende gevallen, de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen: u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens en wij hebben tijd nodig om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren, ofwel is de verwerking onrechtmatig en vraagt u niet dat uw persoonsgegevens worden gewist maar dat de verwerking ervan wordt beperkt.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

u hebt het recht om uw al bewaarde persoonsgegevens te ontvangen in een overdraagbare en leesbare vorm en om uw gegevens te laten doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht van bezwaar

Onder voorbehoud van verantwoording vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen en van het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, in bepaalde gevallen waarin de reglementering voorziet.

Hoe oefen ik mijn rechten uit?

 • Ofwel neemt u contact op met de DPO van Iriscare:

Om een van uw hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan u uw verzoek via e-mail sturen naar gegevensbescherming@iriscare.brussels of via de post naar:

Iriscare
Dienst Gegevensbescherming
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel

Uw verzoek moet vergezeld zijn van een recto-versokopie van uw identiteitskaart als bewijs van uw identiteit, om te vermijden dat iemand anders uw rechten in uw plaats uitoefent.

De antwoordtermijn bedraagt één maand. Die termijn kan uitzonderlijk worden verlengd (tot maximaal drie maanden), maar in dat geval geven wij u daar binnen een maand de reden van.

 • Ofwel neemt u contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) over de verwerking van uw persoonsgegevens. We verzoeken u echter om eerst met ons contact op te nemen om te proberen het probleem samen op te lossen.

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

Doorsturen van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgezonden als hun deelname aan de verwerking van uw aanvraag dat vereist of als een wetgeving het doorsturen oplegt. Uw gegevens mogen voor geen enkele ander doeleinde worden gebruikt. Ze zullen nooit voor reclamedoeleinden worden gebruikt noch worden doorgegeven of verkocht aan derden die uw gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

Doorgifte buiten de EU

Er worden geen gegevens doorgegeven buiten de EU.

Bewaringstermijn

Iriscare verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens slechts te bewaren gedurende de termijn die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Disclaimer

Door u in te schrijven voor de  eCat accepteert u zonder enig voorbehoud de daarin genoemde algemene voorwaarden. Iriscare kan deze te allen tijde wijzigen.

Via de eCat kunt u rechtstreeks en voor eigen rekening bestellingen plaatsen bij leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen waarmee Iriscare een raamcontract heeft afgesloten. Iriscare kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het beheer en de opvolging van deze bestellingen, met inbegrip van de levering, de opslag, de betaling en/of de facturatie van de producten die u via de eCat koopt. Iriscare neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de meldingen van onregelmatigheden en/of geschillen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de eCat te gebruiken met inachtneming van de algemene voorwaarden, met inbegrip van met name de aanvaarding van de voorrangsregels in geval van een tekort. De gebruiker mag de eCat niet gebruiken op een manier die de belangen van Iriscare, haar leveranciers en/of partners zou schaden.

Alle informatie of gegevens, het gebruik en de registratie ervan in de eCat, alsook alle handelingen, machtigingen of verboden zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschillen, wanneer geen minnelijke schikking mogelijk is, zijn alleen de rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.