Famiris myIriscare Klachten

Non-profitakkoord

Wat is het huidige protocolakkoord?

De Brusselse regering en de sociale partners sloten in 2021 een nieuw protocolakkoord 2021-2024. Dat nieuwe non-profitakkoord beoogt met name bepaalde beroepen aantrekkelijker te maken door de functieclassificaties van verschillende sectoren te harmoniseren en de loonvoorwaarden ervan te verbeteren via het IFIC-model.

Het heeft ook tot doel de arbeidsomstandigheden, personeelsnormen en mobiliteit in Brussel te verbeteren en vernieuwende maatregelen uit te voeren rond ondersteuning en delen (materiële, immateriële en menselijke middelen onder verschillende organisaties verdelen).

Welke rol speelt Iriscare?

Iriscare voert de maatregelen van het akkoord uit voor de volledige Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De maatregelen worden dus niet alleen toegepast op de sectoren waarvoor Iriscare bevoegd is, maar ook op de sectoren van de Diensten van het Verenigd College.

Voor welke maatregelen moet ik een verantwoordingsstuk indienen?

Voor sommige maatregelen van de non-profitakkoorden worden de instellingen rechtstreeks verzocht verantwoordingsstukken in te dienen. Hieronder volgt een korte beschrijving van die maatregelen en de bijbehorende verantwoordingsstukken.

Non-profitpremie

Een van de maatregelen van de akkoorden is de non-profitpremie, die bedoeld is om de eindejaarspremie te verhogen.

In 2023 zal deze premie alleen gelden voor instellingen die niet onder IFIC vallen. Het bedrag per VTE is 1.745,13 EUR bruto.

Naar aanleiding daarvan werden eind december 2023 een omzendbrief en een voorschot naar de organisaties gestuurd.

Voor wie? Alle instellingen die erkend zijn door Iriscare en de Diensten van het Verenigd College met uitzondering van degenen die getroffen zijn door IFIC, die niet langer profiteren van de non-profitpremie.

Wat zijn de verantwoordingsstukken?

Wat moet ik bezorgen?

Wat is de uiterste datum om de verantwoordingsstukken in te dienen? 31 maart 2024

Na analyse van de verantwoordingsstukken wordt op basis van het voorschot een afrekening opgesteld.

Maatregel “GECO-kloof”: aanvullende tegemoetkoming voor werkgevers van gesubsidieerde contractuelen (GECO’s)

In het kader van de protocolakkoorden is een mechanisme ingevoerd om het verschil te compenseren tussen de personeelskosten ten laste van werkgevers van GECO’s en premies van Actiris voor GECO’s. Dat verschil dragen de instellingen anders zelf. Het budget voor die maatregel bedraagt 269.792,63 euro voor 2023.

Eind februari 2023 is aan de instellingen een vraag om gegevens gestuurd.

Voor wie? Alle instellingen die erkend zijn door Iriscare en de Diensten van het Verenigd College en die in 2022 GECO’s in dienst hadden.

Wat zijn de verantwoordingsstukken?

Wat moet ik bezorgen?

Wat is de uiterste datum om de gegevens in te dienen? 30 april 2023

Na analyse van de ingediende gegevens wordt het budget verdeeld onder de instellingen die een goedgekeurd dossier hebben bezorgd.

Compenserende maatregel voor de toepassing van de IFIC-barema’s en de “houdbaarheid”

In het kader van het protocolakkoord 2021-2024 is in 500.000 euro voorzien voor de financiering van een compensatie in verband met de invoering van het IFIC-model en collectieve arbeidsovereenkomsten over de “houdbaarheid” van het werk.

De sociale partners zijn overeengekomen dat budget te verdelen als een forfaitair bedrag per instelling. Het bedrag werd bepaald op basis van het aantal VTE’s in een instelling, of een instelling op het IFIC-model is overgestapt of niet en haar omvang.

Voor wie? Alle instellingen die erkend zijn door Iriscare en de Diensten van het Verenigd College, die 24 uur per dag open zijn en tot de volgende sectoren behoren: rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven, psychiatrische verzorgingstehuizen, opvangcentra voor personen met een handicap, opvangcentra voor daklozen en sommige revalidatiecentra die ook woonopdrachten vervullen.

Wat zijn de verantwoordingsstukken?

Wat moet ik bezorgen?

Wat is de uiterste datum om de verantwoordingsstukken in te dienen? 31 maart 2023

Na analyse van de stukken zal een regeling met het voorschot worden getroffen.

Financiering IFIC-barema’s

In het kader van de invoering van de IFIC-barema’s, zoals bepaald in de cao van PC 330 van 11 juli 2022 en in het protocolakkoord 2021-2024 van 23 december 2021, werd een budget uitgetrokken om het verschil ten laste van de instellingen te financieren.

Begin 2024 is voorschot betaald en is een kennisgeving en omzenbrief aan de instellingen gestuurd met de voorwaarden voor de financiering van de extra kosten van de overschakeling op de IFIC-barema’s.

Voor wie? Alle instellingen die erkend zijn door Iriscare en de Diensten van het Verenigd College, die deel uitmaken van PC 330 en de IFIC-barema’s hebben ingevoerd.

ROB/RVJ/CDV vallen onder een aparte circulaire van andere instellingen (IBW/PVT/Reva/palliatief).

Wat zijn de verantwoordingsstukken?

Wat moet ik bezorgen?

Wat is de uiterste datum om de verantwoordingsstukken in te dienen? 31 oktober 2024

Na analyse van de verantwoordingsstukken zal een regularisatie plaatsvinden.

Wat is de geschiedenis van de protocolakkoorden?

Non-profitakkoord 2018

In 2018 ondertekende de Brusselse regering officieel het protocolakkoord 2018-2019 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met de sociale partners. Die samenwerking leidde tot drie categorieën van maatregelen:

  • de koopkracht verhogen;
  • bepaalde sectoren kwalitatief verbeteren om de arbeidsomstandigheden van werknemers te herwaarderen en te verbeteren;
  • het voorgaande akkoord bestendigen.

Er is voorzien in een jaarlijks budget voor de financiering van de verschillende maatregelen die in dit kader worden genomen voor de sectoren die onder de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op via ANM_NPA@iriscare.brussels.