Famiris myIriscare Klachten

Subsidies

Waarover gaat het?

Organisaties, centra of diensten die afhangen van een ondergeschikt bestuur (gemeente, OCMW), een vereniging zonder winstoogmerk of een instelling van openbaar nut kunnen zowel voor hun personeels- en werkingskosten als voor uitrustingen financiële hulp krijgen.

Er zijn twee soorten subsidies:

 • Organieke (gereglementeerde) subsidies
 • Facultatieve (niet-gereglementeerde) subsidies

Wat zijn organieke (gereglementeerde) subsidies?

Naargelang van de sector kan de financiële tussenkomst van Iriscare betrekking hebben op verschillende subsidies waarin de geldende wetgeving voorziet.

Het regelgevend kader voor organieke subsidies bepaalt financiële tussenkomsten in de werkings- en personeelskosten van de volgende instellingen:

 • bicommunautaire diensten voor thuiszorg ;
 • bicommunautaire centra en diensten voor personen met een handicap
  • dagcentra ;
  • verblijfscentra ;
  • diensten voor begeleid wonen ;
  • diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven.

Wat zijn de verschillende facultatieve subsidies?

De ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van Iriscare laat jaarlijks toe zogenaamde facultatieve subsidies toe te toekennen. Dat zijn subsidies die niet onder een specifieke regelgeving vallen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen :

 • Projectoproepen: subsidies in het kader van een oproep tot het indienen van projecten U vindt alle projectoproepen die gelanceerd werden en/of aan de gang zijn op de specifieke pagina.
 • Meerjarensubsidies: subsidies in het kader van een overeenkomst over meerdere jaren (dit is het geval voor het Persoonlijk assistentiebudget).
 • Klassieke facultatieve subsidies: subsidies in het kader van de financiering van politieke maatregelen of voor projecten in afwachting van de regelgeving.

Welke subsidies heeft Iriscare al toegekend?

U kan de begunstigden, de onderwerpen en bedragen van de subsidies die Iriscare toekende raadplegen in de rubriek Transparantie.

Wilt u meer informatie?

Met alle vragen over facultatieve subsidies en projectoproepen kan u terecht bij subsides-subsidies@iriscare.brussels.