Famiris myIriscare Klachten

Subsidies

De subsidies die Iriscare toekent aan organisaties, centra en diensten dekken de werkingskosten, de personeelskosten en, in bepaalde gevallen, de kosten voor voor verbouwingen, herinrichtingen of uitrustingen.

De door de GGC erkende instellingen, centra en diensten die van een ondergeschikt bestuur (gemeente, OCMW), een vereniging zonder winstoogmerk of een instelling van openbaar nut afhangen, kunnen subsidies krijgen die de kosten voor de werking, het personeel en uitrustingen dekken.

Die subsidies bestaan ofwel uit gereglementeerde subsidies, ook wel organieke subsidies genoemd, ofwel uit niet-gereglementeerde subsidies, ook wel facultatieve subsidies genoemd.

De organieke subsidies

Afhankelijk van de sectoren kan de financiële tegemoetkoming van Iriscare verschillende subsidies dekken. De wetgeving (ordonnanties) kent financiële tegemoetkomingen toe voor: de werkingskosten van de:

  • bicommunautaire diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
  • bicommunautaire coördinatiestructuren van ziekenhuizen;
  • bicommunautaire diensten voor thuiszorg
  • bicommunautaire centra en diensten voor personen met een handicap

De facultatieve subsidies

De ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van Iriscare geeft de machtiging om jaarlijks facultatieve subsidies toe te kennen. Een “facultatieve” subsidie wordt niet geregeld door een specifieke reglementering.

In navolging van de uitvoering van het project ter vereenvoudiging van de facultatieve subsidies, was het jaar 2021 een overgangsjaar. Sinds 2022 moeten de organisaties die een aanvraag voor facultatieve subsidies willen indienen, moeten ingaan op de gepubliceerde projectoproepen.

Voor alle vragen over facultatieve subsidies kunt u contact opnemen met subsidies-subsidies@iriscare.brussels.