Famiris

Subsidies

De subsidies die Iriscare toekent aan organisaties, centra en diensten dekken de werkingskosten, de personeelskosten en, in bepaalde gevallen, de kosten voor voor verbouwingen, herinrichtingen of uitrustingen.

De door de GGC erkende instellingen, centra en diensten die van een ondergeschikt bestuur (gemeente, OCMW), een vereniging zonder winstoogmerk of een instelling van openbaar nut afhangen, kunnen subsidies krijgen die de kosten voor de werking, het personeel en uitrustingen dekken.

Die subsidies bestaan ofwel uit gereglementeerde subsidies, ook wel organieke subsidies genoemd, ofwel uit niet-gereglementeerde subsidies, ook wel facultatieve subsidies genoemd.

De organieke subsidies

Afhankelijk van de sectoren kan de financiële tegemoetkoming van Iriscare verschillende subsidies dekken. De wetgeving (ordonnanties) kent financiële tegemoetkomingen toe voor: de werkingskosten van de:

  • bicommunautaire diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
  • bicommunautaire coördinatiestructuren van ziekenhuizen;
  • bicommunautaire diensten voor thuiszorg
  • bicommunautaire centra en diensten voor personen met een handicap

De facultatieve subsidies

Met de ordonnantie in verband met de Algemene Uitgavenbegroting kunnen jaarlijks facultatieve subsidies worden toegekend. Een “facultatieve” subsidie is een subsidie die niet door een specifieke wet geregeld wordt.

Om een aanvraag voor een facultatieve subsidie in te dienen, moet u:

  1. het bijgewerkte aanvraagformulier.  Dit nieuwe formulier, dat voor toekomstige aanvragen moet worden gebruikt, is nu beschikbaar via deze link.
  2. de in het formulier opgesomde documenten bijvoegen
  3. een beschrijving bijvoegen van het gevraagde budget voor de te subsidiëren activiteit, door het modeldocument “bijlage 8. Budget
  4. de aanvraag en bijlagen mailen naar het adres subsides-subsidies@iriscare.brussels. Het voorwerp van die e-mail moet de volgende structuur volgen: Aanvraag om facultatieve subsidie – Jaar – Naam van de organisatie – Betrokken dienst Iriscare

In 2021 moet u uw subsidie-aanvraag indienen ten laatste op 28 februari 2020.

Gelieve de vormvereisten van de verzonden documenten te verzekeren (leesbaarheid, grootte,…).

Aanvullend kunt u alles ook doorsturen per post naar het volgende adres:

Iriscare, leidend ambtenaar,
betrokken dienst
Belliardstraat 71, bus 2
1040 Brussel

Let op, het indienen van uw aanvraag leidt niet automatisch tot het verkrijgen van een subsidie. De toekenning van een facultatieve subsidie door Iriscare waarborgt niet dat ze voor het (de) volgende jaar (jaren) wordt toegekend.

Hebt u andere vragen over het aanvraagformulier? Kijk dan eerst even bij de FAQ.

Voor een eerste contact of als u nog algemene vragen heeft over de subsidieprocedure, kunt u contact opnemen met Iriscare op het adres subsides-subsidies@iriscare.brussels.

Voor specifieke vragen over uw dossier kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dossierbeheerder. De naam en het e-mailadres van de beheerder zullen u, na het indienen van uw aanvraag, meegedeeld worden in de ontvangstbevestiging.

Voor elke toegekende subsidie moet uw instelling op termijn een volledig verantwoordingsdossier opsturen:

  • Voor de subsidies toegekend in 2019 moet het verantwoordingsdossier overeenstemmen met de richtlijnen van de «omzendbrief met betrekking tot het beheer van het ondersteunend dossier in verband met de facultatieve subsidies toegekend door Iriscare in 2019.»
  • Voor de subsidies toegekend in 2020 moet het verantwoordingsdossier overeenstemmen met de richtlijnen in de bijlage met de praktische regels voor de subsidiëring. Die bijlage wordt u toegestuurd samen met de kennisgeving van de toegekende subsidie.

In beide gevallen moet het verantwoordingsdossier een overzichtsinventaris bevatten. (Exceltabel met de verantwoordingsstukken).