Famiris myIriscare

Subsidies

De subsidies die Iriscare toekent aan organisaties, centra en diensten dekken de werkingskosten, de personeelskosten en, in bepaalde gevallen, de kosten voor voor verbouwingen, herinrichtingen of uitrustingen.

De door de GGC erkende instellingen, centra en diensten die van een ondergeschikt bestuur (gemeente, OCMW), een vereniging zonder winstoogmerk of een instelling van openbaar nut afhangen, kunnen subsidies krijgen die de kosten voor de werking, het personeel en uitrustingen dekken.

Die subsidies bestaan ofwel uit gereglementeerde subsidies, ook wel organieke subsidies genoemd, ofwel uit niet-gereglementeerde subsidies, ook wel facultatieve subsidies genoemd.

De organieke subsidies

Afhankelijk van de sectoren kan de financiële tegemoetkoming van Iriscare verschillende subsidies dekken. De wetgeving (ordonnanties) kent financiële tegemoetkomingen toe voor: de werkingskosten van de:

 • bicommunautaire diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
 • bicommunautaire coördinatiestructuren van ziekenhuizen;
 • bicommunautaire diensten voor thuiszorg
 • bicommunautaire centra en diensten voor personen met een handicap

De facultatieve subsidies

Dankzij de ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van Iriscare kunnen jaarlijks facultatieve subsidies worden toegekend. Een “facultatieve” subsidie is een subsidie die niet door een specifieke wet geregeld wordt.

Door de uitvoering van het project om de procedure voor de facultatieve subsidies te vereenvoudigen vormt 2021 een overgangsjaar. Dat vereenvoudigingsproject heeft als doel om de administratieve formaliteiten voor de gebruikers te vereenvoudigen, maar ook om de werklast terug te dringen voor alle betrokken partijen.

Facultatieve subsidieaanvragen 2021

 • Vereenvoudigde procedure

Deze procedure heeft betrekking op activiteiten of projecten die Iriscare gewoonlijk subsidieert en waarvoor het project en het bedrag van de aanvraag dezelfde zijn als in 2020.

De organisaties die in 2020 facultatieve subsidies kregen van Iriscare zullen in 2021 geen aanvraag meer moeten indienen via een formulier, zolang de activiteit en het bedrag dezelfde blijven. Men moet in dat geval alleen voor 28 februari 2021 een eenvoudige aanvraag om verlenging van de subsidie mailen naar Iriscare, met vermelding van het bedrag van de aanvraag en de naam van het project. In overeenstemming met de beslissing van de BGBP van 27 oktober 2020 zal Iriscare met de instemming van de beheersorganen ten minste de in 2020 toegekende bedragen verlengen.

Concreet verloopt de procedure om een facultatieve subsidie aan te vragen als volgt:

 1. Indienen van de aanvraag
  De organisatie dient per e-mail zijn aanvraag in (subsides-subsidies@iriscare.brussels) met als onderwerp: aanvraag om verlenging van de facultatieve subsidies + naam van de organisatie + naam van de dienst van Iriscare waarvoor de e-mail bestemd is.
 2. Ontvangstbevestiging van de aanvraag
  Zodra Iriscare de e-mail ontvangt, stuurt het een ontvangstbevestiging.
 3. Analyse van de aanvraag en voorstelling aan de bestuursorganen
  De dossierbeheerder analyseert de aanvraag met behulp van het al geregistreerde dossier van de organisatie en legt het voor goedkeuring voor aan de beheersorganen.
 4. Beslissing van het Algemeen Beheerscomité
  Het Algemeen Beheerscomité neemt de effectieve beslissing om de subsidie al dan niet toe te kennen.
 5. Kennisgeving van de beslissing van het Algemeen Beheerscomité
  Aan de betrokken organisatie wordt een kennisgeving verstuurd samen met de nadere regels van de subsidiëring als de subsidie wordt toegekend.
 6. Betaling
  Als de subsidie wordt toegekend wordt de eerste schijf uitbetaald. De tweede schijf wordt uitbetaald na ontvangst en analyse van een verantwoordingsdossier in overeenstemming met de subsidiëringsregels die aan de organisatie werden bezorgd.
 • Gebruikelijke (klassieke) procedure:

Deze procedure heeft betrekking op subsidieaanvragen met nieuwe projecten of op eerder gesubsidieerde projecten waarbij het voor 2021 gevraagde bedrag verschilt van het in 2020 toegekende bedrag.

Er zal een gebruikelijk aanvraagformulier moeten worden ingevuld en dat moet tegen ten laatste 28 februari opgestuurd worden naar Iriscare. Vervolgens wordt het aanvraagdossier grondig geanalyseerd in het licht van de beschikbare begrotingskredieten en voor goedkeuring voorgelegd aan de beheersorganen volgens de gebruikelijke subsidiëringsprocedure (zie onder). Aan de organisatie wordt de beslissing meegedeeld via een kennisgeving samen met de nadere regels van de subsidiëring als de subsidie wordt toegekend.

Concreet verloopt de gebruikelijke procedure om een facultatieve subsidie aan te vragen als volgt:

 1. Vul het aanvraagformulier in. Het formulier kan hier gedownload worden.
 2. Bundel de in het formulier opgesomde documenten.
 3. Voeg een beschrijving bij van het gevraagde budget voor de te subsidiëren activiteit, door het modeldocument bijlage 8. Begroting in te vullen.
 4. Mail de aanvraag en de bijlagen naar subsides-subsidies@iriscare.brussels. Het voorwerp van die e-mail moet de volgende structuur hebben: “Aanvraag om facultatieve subsidie – Jaar – Naam van de organisatie – Betrokken dienst Iriscare”.
 5. Ontvangstbevestiging van de aanvraag: Zodra Iriscare de e-mail ontvangt, stuurt het een ontvangstbevestiging.
 6. Grondige analyse van de aanvraag en voorstelling aan de bestuursorganen.
 7. Beslissing van het Algemeen Beheerscomité: Het Algemeen Beheerscomité neemt de effectieve beslissing om de subsidie al dan niet toe te kennen.
 8. Kennisgeving van de beslissing van het Algemeen Beheerscomité: Aan de betrokken organisatie wordt een kennisgeving verstuurd samen met de nadere regels van de subsidiëring als de subsidie wordt toegekend.
 9. Betaling: Als de subsidie wordt toegekend wordt de eerste schijf uitbetaald. De tweede schijf wordt uitbetaald na ontvangst en analyse van een verantwoordingsdossier in overeenstemming met de subsidiëringsregels die aan de organisatie werden bezorgd.

Let ook op de kwaliteit van de bezorgde documenten (leesbaarheid, lettergrootte … ).

Let op, het indienen van uw aanvraag leidt niet automatisch tot de toekenning van de subsidie. De toekenning van een facultatieve subsidie door Iriscare waarborgt niet dat ze voor het (de) volgende jaar (jaren) wordt toegekend.

Hebt u andere vragen over het aanvraagformulier? Kijk dan eerst even bij de FAQ.

Voor een eerste contact of als u nog algemene vragen heeft over de subsidieprocedure, kunt u contact opnemen met Iriscare op het adres subsides-subsidies@iriscare.brussels.

Voor specifieke vragen over uw dossier kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw dossierbeheerder. De naam en het e-mailadres van de beheerder zullen u, na het indienen van uw aanvraag, meegedeeld worden in de ontvangstbevestiging.

Voor elke toegekende subsidie zal uw instelling op termijn worden gevraagd om een volledig verantwoordingsdossier op te sturen, dat overeenstemt met de richtlijnen in de bijlage met de nadere regels voor de subsidiëring. Die bijlage wordt u toegestuurd samen met de kennisgeving van de toekenning van de subsidie.

Het verantwoordingsdossier zal altijd een samenvattende inventaris van de verantwoordingsstukken moeten bevatten (Exceltabel met de verantwoordingsstukken).