Famiris myIriscare Klachten

Revalidatiecentra

Wat is een revalidatiecentra?

Revalidatiecentra bieden een gespecialiseerde en multidisciplinaire opvang. Ze verstrekken residentiële of ambulante zorg, doorgaans van beperkte duur (van enkele maanden tot verschillende jaren) naargelang de doelstellingen en de aard van de zorg.

Dankzij de biopsychosociale benadering van die instellingen, worden de personen die er beroep op doen in hun geheel benaderd en krijgen ze zorg op maat.

Wie kan er terecht?

De revalidatiecentra ontvangen kinderen (vanaf enkele maanden), adolescenten of volwassenen volgens het zorgproject dat ze hebben gekozen. De patiënten kunnen terecht bij de verschillende zorgcentra op basis van de moeilijkheden die ze ervaren:

  • Doofheid
  • Gezichtsstoornissen
  • Spraakstoornissen
  • Ernstige ontwikkelingsstoornissen (autisme, …), gedragsstoornissen en andere psychopathologieën en affectieve problemen bij kinderen
  • Vroege problemen bij ouder-kind-interactie
  • Respijtzorg
  • Psychosociale re-integratie voor volwassenen
  • Verslavingen / drugsverslaving
  • Cerebrovasculair accident (CVA) en zware hersenletsels
  • Hersenverlamming en langdurige neurologische aandoeningen

Wat zijn de doelstellingen van revalidatie?

Op korte termijn zijn de voornaamste doelstellingen van de revalidatie om de frequentie en de intensiteit van de problemen te verlagen, persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing te bevorderen, het lijden te verminderen en de levenskwaliteit van de begunstigden te verhogen.

Revalidatie heeft op lange termijn een grotere zelfredzaamheid en een betere sociale inschakeling als doel, opdat de begunstigden het circuit van de zorginstellingen zouden kunnen verlaten.

Meer informatie?

In Brussel bestaan er verschillende bicommunautaire revalidatiecentra. Iriscare heeft met enkele van hen een contract afgesloten. Dat is een contract tussen de bicommunautaire gezondheidsdienst, Iriscare en de inrichtende macht van een revalidatiecentrum.

In Brussel financiert Iriscare 24 bicommunautaire revalidatiecentra die onder de gezondheidszorg vallen. Op de websites van de revalidatiecentra vindt u meer informatie over de opnamevoorwaarden, zorgdoelstellingen, therapeutische programma’s, …

Vind hieronder een revalidatiecentrum in Brussel dat door Iriscare erkend is:

Het opvang- en behandelingscentrum Le Solbosch (C.A.T.S.) is een residentieel nazorgcentrum.
Het richt zich tot meerderjarigen voor wie het gebruik van drugs, alcohol of medicijnen een groot probleem is geworden in hun dagelijks leven.
Het centrum biedt hen de kans om te ontwennen via individuele (lichamelijke, psychologische, sociale en medische) therapieën en via groepstherapie. Ook gezinstherapie is mogelijk.

Alsembergsesteenweg 206, 1190 Vorst

02 649 79 01

www.lesolbosch.be

info@lesolbosch.be

Het C.B.I.M.C. (Centre Belge d'Education Thérapeutique pour Infirmes Moteurs Cérébraux) is een revalidatiecentrum voor kinderen en adolescenten met een hersenverlamming of langdurige neurologische aandoening. Het C.B.I.M.C. biedt zowel educatieve ondersteuning als sociale opvolging (ontwikkeling van de motorische vaardigheden, onderwijsondersteuning enz.) aan.
De verschillende medische, paramedische en pedagogische teams werken nauw samen en vullen elkaar aan om de ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen te bevorderen.

Pater Eudore Devroyestraat 14, 1040 Etterbeek

02 735 45 03

www.guidesocial.be/cbimc/

Het Centrum voor Sensorieel Gehandicapten (CHS) is een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) en is erkend voor ambulante revalidatie in de categorie “spraak en gehoor”. Met dat statuut heeft het CHS als opdracht om de motorische, zintuiglijke of psychische functies van deze personen te verbeteren. Dat gebeurt via medische en paramedische technieken die specifiek zijn voor elke categorie van personen met een handicap. In die context biedt het centrum algemene zorg aan zowel op fysiek als op psychologisch en sociaal vlak.

Waterloosesteenweg 1510, 1180 Ukkel

02 374 30 72

uccle.c-h-s.be/nl

uccle@c-h-s.be

Club Antonin Artaud is een plaats waar zorg, opvang en activiteiten worden aangeboden. De club heeft drie specifieke kenmerken:
Eerst en vooral werkt de club voor zijn project samen met kunstenaars. Kunst - om tot bezinning te komen en als verbinding tussen zichzelf en de wereld - staat centraal in de aangeboden begeleiding.
De Club Antonin Artaud biedt een groot aantal workshops aan. Zo wordt een programma op maat samengesteld en aangepast aan het psychosociale rehabilitatieproject van elke individu.
Het centrum biedt ook een opname in een instelling aan waar alle workshops worden georganiseerd. Er worden geregeld kringgesprekken georganiseerd, waarbij iedereen actief kan bijdragen aan het leven in de instelling en de gelegenheid krijgt om nieuwe mensen te ontmoeten.

Grootgodshuisstraat 6, 1000 Brussel

02 218 46 34

www.clubantoninartaud.be

info@clubantoninartaud.be

Het centrum Comprendre et Parler biedt geïndividualiseerde projecten voor dove kinderen aan om hun mogelijkheden en taalvaardigheden maximaal te ontwikkelen en hun persoonlijke ontplooiing en autonomie te bevorderen. Het centrum steunt op de samenwerking tussen de betrokkenen (het kind, het gezin en de zorgverleners), op coherent ingezette middelen en op een optimaal gebruik van de technologische middelen.

Oeverstraat 101, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

02 770 04 40

www.ccpasbl.be

De dienst HORUS van het UVC Brugmann is een revalidatiecentrum voor patiënten met een visuele beperking. Met de hulp van een multidisciplinair team voor de verschillende aspecten van het dagelijks leven (lezen, schrijven, administratieve contacten, psychomotoriek, oriëntatie en mobiliteit) kunnen ze zo zelfstandig mogelijk leven. Er worden geregeld contactmomenten georganiseerd om alle moeilijkheden van de patiënt te bespreken en oplossingen aan te reiken.

A. Van Gehuchtenplein 4, 1020 Laken

02 477 27 81

www.chu-brugmann.be/nl/med/ophtalmo/horus.asp

horus@chu-brugmann.be

Villa Indigo biedt alle gezinnen met een kind met een ernstige aandoening de mogelijkheid om een adempauze in te lassen, even uit te blazen en een paar dagen tot rust te komen. De gezinnen hebben hier de gelegenheid om voor zichzelf te zorgen en op een ander ritme te leven, of om broers en zussen wat meer ruimte te bieden. Het team van Villa Indigo zorgt ervoor dat de gezinnen kunnen ontspannen en biedt hen tegelijkertijd de nodige ondersteuning en diensten voor hun kind aan.

Kolonel Bourgstraat 156 A, 1140 Evere

02 205 09 00

www.villaindigo.be/

info@villaindigo.be

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Eugène Ysayelaan 89, 1070 Anderlecht

02 52940 70

equipe.be

Imago@equipe .be

Het centrum L'Orée biedt ambulante ondersteuning aan. De patiënten komen minstens 18 uur per week naar het centrum maar blijven in hun eigen leefomgeving wonen. Ze worden individueel en in een gemeenschappelijke context begeleid
door een multidisciplinair therapeutisch team.
Ze worden ondersteund en aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen en zo nieuwe perspectieven te zoeken om hun doelstellingen te bereiken.
Er wordt geen therapeutisch of ontwenningscontract opgelegd. Er geldt wel een huishoudelijk reglement om de algemene veiligheid te garanderen.
Behandeling van volgende problemen: verslaving.

Maarschalk Joffrelaan 149, 1180 Brussel

02 347 57 57

www.centreloree.be

In het centrum la Braise wordt de persoonlijke ontwikkeling en familiale, sociale en socioprofessionele integratie van personen met een hersenverlamming bevorderd waarbij hun levenskwaliteit en openheid naar de gemeenschap toe vooropstaan. Het centrum richt zijn activiteiten op de cognitieve vaardigheden van de patiënten (probleemoplossing, spelletjes logisch denken enz.), creativiteit (schrijfvaardigheid, drama enz.), het dagelijkse leven (koken, huishouden enz.), communicatie en fysieke vaardigheden (aangepaste sporten, zwemmen enz.).

Wijngaardestraat 56, 1070 Anderlecht

02 522 20 03

www.labraise.org/

la.braise@skynet.be

La Lice is een intermédiaire, ambulante structuur voor jonge kinderen die bij hun inschrijving 0 tot 3 jaar zijn. In het centrum worden stoornissen in de vroege relatie tussen de baby of het jonge kind en de ouders behandeld. Het centrum stelt een multidisciplinair therapeutisch project voor in samenwerking met het medisch-psychosociaal netwerk voor maximaal drie jaar. Het therapeutisch aanbod wordt aangepast aan de situatie van het kind (diensten in de lokalen van La Lice, specifieke workshops over de eerste kinderjaren enz.).

Waversesteenweg 520, 1040 Etterbeek

02 646 73 24

lalice@apsyucl.be

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Munthofstraat 71, 1060 Sint-Gillis

02 534 71 70

equipe.be/

Lapiece@equipe.be

Le Canevas is een therapeutisch dagcentrum, dat optreedt als een therapeutisch huis in het stadscentrum. Ze bieden er een gestructureerde en stimulerende omgeving aan, in een leefkader van gemeenschappelijke aard en geïntegreerd in het sociaal netwerk. Behandeling van volgende problemen: psychosociaal.

Collegestraat 55, 1050 Elsene

02 645 00 70

www.sanatia.be/index.php?page=centre-de-jour

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Veeweydestraat 60, 1070 Anderlecht

02 523 49 47

equipe.be

Code@equipe.be

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Veeweydestraat 60, 1070 Anderlecht

02 523 37 68

equipe.be

Crit@equipe.be

Dit centrum maakt deel uit van het netwerk de vzw l'Equipe.

Veeweydestraat 83, 1070 Anderlecht

02 521 02 44

equipe.be

Foyer@equipe.be

Le Gué helpt volwassenen om weer voet aan de grond te krijgen in hun leven wanneer ze door hun psychologisch lijden het risico lopen om buiten de samenleving te vallen of al van de maatschappij geïsoleerd zijn geraakt. De vereniging wil voor hen een tijdelijke plek creëren waar ze in een tussenperiode de nodige hulp, opleiding en bemiddeling onder één dak kunnen vinden. De psychosociale revalidatie wordt opgebouwd en evolueert in een gemeenschappelijke leefomgeving met activiteiten en vriendschappelijke relaties, met respect voor zichzelf en de anderen.
De activiteiten richten zich onder andere op het (her)ontdekken van zichzelf, het lichaam en de eigen vaardigheden...

Roodebeeksteenweg 300, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

02 770 53 97

www.guidesocial.be/le.gue/

Les Blés d'Or is een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) waaraan een school voor buitengewoon onderwijs is verbonden. Dit centrum biedt plaats aan 50 kinderen van 6 tot 14 jaar met een normale intelligentie maar ernstige ontwikkelingsstoornissen met leermoeilijkheden en grote psycho-emotionele problemen tot gevolg.
De instelling biedt deze kinderen specifieke zorg aan zodat ze binnen de gepaste termijn kunnen re-integreren op school en in de maatschappij.

Dieweg 57, 1180 Ukkel

02 374 62 46

www.lesblesdor.be/fr/accueil

blesdor57@gmail.com

Het centrum Lui et Nous richt zich tot jongeren met een psychopathologische aandoening die tevens slechthorend zijn. Het organiseert de behandeling en gecoördineerde revalidatie van beide aandoeningen, met name of bij voorrang in de vorm van een dagcentrum voor adolescenten en jongvolwassenen.
De behandelingen en revalidatie worden verzorgd door een gespecialiseerd medisch-psychopedagogisch team.
Dit team biedt de kinderen, samen met hun gezin, alle vormen van institutionele en individuele therapie voor psychopathologische aandoeningen aan, terwijl ze gebruik kunnen maken van de aangepaste technieken voor gehoorverlies om te communiceren, te revalideren en te leren.

Jean Gérard Eggericxstraat 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

02 763 04 35

www.centreluietnous.be/index.php/nl/

info@centreluietnous.be

Het Medisch Centrum Enaden richt zich tot iedereen die problemen heeft met het gebruik van drugs, alcohol of medicijnen of met een andere verslaving.
De sociale en administratieve situatie, de fysieke gezondheid, de psychologische en psychiatrische problemen en de gezinssituatie worden bij iedere aanvraag afzonderlijk beoordeeld.
Het centrum ontvangt het gezin, de naasten en alle anderen die met het probleem geconfronteerd worden.

St. Bernardusstraat 114, 1060 Sint-Gillis

02 534 63 73

www.enaden.be

centre.medical.enaden@enaden.be

Het biedt multidisciplinaire zorg voor kinderen en volwassenen met gehoorproblemen en kinderen met een ontwikkelingsstoornis op het gebied van taal en communicatie aan.

Lusambostraat 35-39, 1190 Brussel

02 332 33 23

www.cmap.be/

direction@cmap.be

Het Medisch-Sociaal Opvang Centrum van Brussel biedt zorg aan drugsverslaafden (zowel individueel als in groepsverband) en focust zich daarbij op meerdere doelstellingen. Het uiteindelijke doel is om hen de weg te wijzen naar een bestaand en conventioneel netwerk.

Woeringenstraat 16-18, 1000 Brussel

02 505 32 90

mass-bxl.be/

Het centrum Nos Pilifs is een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR). Doelgroep: kinderen met een autismespectrumstoornis.

Pagodenlaan 212, 1020 Laken

02 268 03 71

www.centrenospilifs.be/

secretariat@centrenospilifs.be

Het centrum Parhélie biedt zorg en behandeling voor kinderen en adolescenten met ontwikkelings-, gedrags- of leerstoornissen als gevolg van autisme, psychose of ernstige neurose sinds de kindertijd.

Jacques Pasturlaan 45, 1180 Ukkel

02 373 82 10

Het Project Lama is een centrum voor drugsverslaafden dat wederzijds respect vooropstelt en hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en burgerschap ondersteunt.
Het centrum organiseert ook sensibiliseringsacties en informatiesessies over drugsproblematieken (voor niet-gespecialiseerde hulpverleners) en biedt een geaccrediteerde voortgezette opleiding (voor medici en paramedici) aan.

Amerikaansestraat 211-213, 1050 Elsene

02 640 50 20

www.projetlama.be

De onderzoekseenheid Autisme van het UKZKF biedt zorg aan kinderen met vroegtijdige contact- en communicatiestoornissen. De opdrachten van het referentiecentrum richten zich op vier pijlers: diagnose, opvolging, onderzoek en opleiding van zorgverleners. Het gespecialiseerde diagnostische onderzoek omvat de observatie van het kind en de relatie met de ouders, een gestructureerd onderzoek met specifieke instrumenten voor autisme, een diepgaande ontwikkelingsanamnese, een logopedische, psychomotorische en/of intellectuele evaluatie, alsook bijkomende neurologische of genetische onderzoeken.
Vervolgens wordt samen met de ouders een geïndividualiseerd zorgproject ontwikkeld en krijgt het kind specifieke begeleiding op school en/of therapie met aangepaste opvolging en evaluatie op gezette tijden.
Het onderzoek is gebaseerd op de ontwikkeling van nieuwe screenings- en onderzoeksinstrumenten en op nieuwe zorgprogramma's.
Opleidingen voor zorgverleners worden georganiseerd op specifiek verzoek van de teamleden. De voorlichting aan gezinnen en het grote publiek gebeurt in nauwe samenwerking met andere referentiecentra en gespecialiseerde teams.

Jean Joseph Crocqlaan 15, 1020 Laken

02 477 33 11

www.huderf.be

info@huderf.be

Wolvendael is een therapeutische gemeenschap die plaats biedt aan een vijftiental volwassenen met psychiatrische moeilijkheden.
De bewoners bevinden zich in een overgangsfase tussen een crisismoment en het herstelmoment, van psychosociale re-integratie.
Wolvendael biedt psychologische en sociale begeleiding in een gemeenschappelijke leefomgeving aan, met respect voor ieder individu.

Evenaarsstraat 22-24, 1180 Ukkel

02 374 31 93

www.lewolvendael.org/

stephanie.malchair@wolvendael.eu

Het Psychotherapeutisch dagcentrum biedt een tussentijdse structuur aan tussen een ziekenhuisopname en een ambulante behandeling. Het is een revalidatiecentrum dat ondersteuning biedt op twee vlakken: zowel op het vlak van lijden en verlangen als dat van sociale re-integratie. De instelling dient ter ondersteuning van de patiënten. Er worden verschillende gespreksmomenten georganiseerd: groepssessies, individuele gesprekken en gezinsgesprekken.
De bewoners worden ook actief betrokken via diverse activiteiten (workshops en gemeenschapsleven) en ze worden begeleid bij hun sociale stappen vanuit de idee dat ze niet noodzakelijk eerst aan het innerlijke moeten werken voordat ze naar de buitenwereld toe handelen.

Roodebeeklaan 273, 1020 Brussel

02 736 90 86

www.wops-asbl.be/-Psychotherapeutisch-dagcentrum-74-?lang=nl

cpj@wops-asbl.be

Het Psychotherapeutisch nachtcentrum is een residentieel psychosociaal en therapeutisch revalidatiecentrum voor volwassenen die psychische of relationele moeilijkheden ondervinden. Het doel van een verblijf is om de draad weer op te pikken, het sociale leven weer in handen te nemen en niet meer van de realiteit weg te vluchten. Het centrum biedt voornamelijk ondersteuning aan in een gemeenschappelijke leefomgeving na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen. Daarnaast wordt overdag nog op bepaalde tijdstippen in onthaal en begeleiding voorzien.

De bewoners hebben overdag een activiteit buiten het Wops nachtcentrum (werk, vrijwilligerswerk, opleiding, workshop, club of bezigheidscentrum).

Houba de Strooperlaan 59, 1030 Brussel

02 474 30 40

www.wops-asbl.be/-Psychotherapeutisch-dagcentrum

cpn@wops-asbl.be