Famiris myIriscare Klachten

Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)

Specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie

Zodra de erkenning van de ROB-bedden is verkregen, kan men vragen om sommige van die bedden om te vormen tot RVT-bedden (rust- en verzorgingstehuizen).  Men moet vooraf de ministers bevoegd voor gezondheid om een specifieke vergunning voor ingebruikneming en exploitatie vragen, zodat kan worden nagegaan of het project overeenstemt met de programmering in het Brusselse bicommunautaire beleid van het aantal bedden.

Die aanvraag gebeurt door bij de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap een beschrijvend dossier in te dienen waarvan de inhoud wordt verduidelijkt in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 oktober 1982 en waarvoor een ontvangstbewijs zal worden afgeleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd.

De behandeling van de aanvraag zal tot een voorstel tot beslissing leiden die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) alvorens, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor gezondheid te worden voorgelegd.

Wetteksten : Art. 42 – 20 van de wet van 10/07/08 – KB van 28/10/1982 – MB van 2/12/1982

Voorlopige erkenning

Als men vooraf vergunde bedden wil exploiteren, moet men de eigenlijke erkenningsprocedure starten.  De eerste fase van die procedure bestaat erin bij de ministers bevoegd voor gezondheid een voorlopige werkingsvergunning aan te vragen, door bij de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap een beschrijvend dossier in te dienen waarvan de inhoud wordt verduidelijkt in artikel 1 van het besluit van het Verenigd College van 5 mei 1994 en waarvoor een ontvangstbewijs zal worden afgeleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd.

Zodra het dossier volledig is, geeft de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College een mandaat om een bezoek uit te voeren met het doel om na te gaan of de reglementaire normen worden nageleefd en om een inspectieverslag op te stellen waarop de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap zich baseert om een voorstel tot beslissing op te stellen. In eerste instantie wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) daarna wordt het voorstel in tweede instantie, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen voorgelegd.

Tijdens die voorlopige werkingsvergunning (of tijdens de verlenging ervan) brengt de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College een of meer bezoeken om na te gaan of de reglementaire normen worden nageleefd.  De vaststellingen tijdens die bezoeken worden in een rapport vermeld en aan de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap voorgelegd, samen met een voorstel van antwoord (positief, met een voorstel van de erkenningsduur, of negatief).

Wetteksten : Wet van 10/07/78 – KB van 21/09/04 – art. 1 – 3 BVC van 5/05/94

Bijzondere erkenning en vernieuwing van de bijzondere erkenning

Als de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College haar rapport aan de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap bezorgt, stelt die dienst een voorstel tot beslissing van de bijzondere erkenning op, dat in eerste instantie ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) daarna wordt het voorstel in tweede instantie, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen voorgelegd.  Die erkenning is beperkt in de tijd (maximumduur van zes jaar).

Drie maanden voordat die erkenning verstrijkt, verzendt de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap de beheerder een identificatievragenlijst die teruggestuurd wordt met een bijgewerkte versie van de documenten die bij de aanvraag om erkenning werden bezorgd (art. 7 van het besluit van het Verenigd College van 5 mei 1994) waarvoor een ontvangstbewijs zal worden geleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd.

Zodra het dossier volledig is, geeft de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap  de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College een mandaat om een nieuw bezoek uit te voeren met het doel om na te gaan of de reglementaire normen worden nageleefd en om een inspectieverslag op te stellen waarop de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap zich baseert om een voorstel tot verlenging van de bijzondere erkenning op te stellen. In eerste instantie wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) daarna wordt het voorstel in tweede instantie, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen voorgelegd.

Wetteksten : Wet van 10/07/78 – KB van 21/09/04 – art. 5 – 8 BVC van 5/05/94

Wijziging tijdens de erkenning

Voor elke geplande wijziging in de loop van de erkenning (bijvoorbeeld in geval van een wijziging van de capaciteit, een fusie of het opnemen van bedden in portefeuille) moet er bij de dienst Instellingen voor ouderen en personen met een handicap een aanvraag worden ingediend, die een voorstel tot beslissing zal uitwerken en dat aan de ministers bevoegd voor gezondheid zal voorleggen.

Wetteksten :  Art. 6 BVC 5/05/94

Prijscontrole

Woonzorgcentra kunnen voor nieuwe diensten of producten de prijzen vrij vastleggen.  De dienst Instellingen voor ouderen en personen met een handicap van Iriscare beperkt er zich dan toe de ontvangst te bevestigen van de kennisgeving van prijzen (met de vermelding “kennisgeving van een nieuwe dienst / een nieuw product”), die moet vergezeld gaan van een productbeschrijving (wanneer het om een kamer gaat: een beschrijving van de oppervlakte, interieur zoals douche, televisie, etc.) of van een dienstbeschrijving (bijvoorbeeld, een toeslag); de kennisgeving gebeurt tien dagen voor de prijzen van toepassing worden.

Nadien kunnen de woonzorgcentra geen prijsverhoging of margeverhoging toepassen zonder het vooraf aan de ministers te vragen door de Instellingen voor ouderen personen met een handicap het formulier te bezorgen.  Er zijn twee procedures: een vereenvoudigde procedure om de indexering van de prijzen aan te vragen, en een volledige procedure om een prijsverhoging die geen indexering is aan te vragen.   De Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap bevestigt de ontvangst, kijkt het dossier na, werkt een voorstel van ministeriële beslissing uit die eerst wordt voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) en daarna aan de ministeriële kabinetten.

Documenten

De instructies met betrekking tot de federale prestaties, evenals de recordtekening, kunnen worden geraadpleegd op de website van het RIZIV.

RaaS (RVT-as-a-Service)

Toegang krijgen tot RaaS gebeurt via het federale eHealth. U dient zich in te loggen met uw elektronische identiteitskaart of een andere identificatiemethode zoals “itsme“.