Famiris myIriscare Klachten

Centra voor dagverzorging (CDV)

Prijscontrole

In de centra voor dagverzorging worden ouderen opgevangen die volgens de Katz-evaluatieschaal behoren tot de afhankelijkheidscategorieën B, C of D. Het is een van de oudste meetinstrumenten voor afhankelijkheid. Ze beschrijft de activiteiten van het dagelijks leven: zich wassen, zich kleden, zich verplaatsen, eten, toiletbezoek, continentie.

Voor Iriscare dient de schaal als basis voor de financiering van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra (koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet-aangeboren hersenletsels, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 2009 en 9 maart 2014).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten nieuwe centra of centra die nieuwe plaatsen willen openen voortaan de overgangsprogrammering respecteren. Alle aanvragen moeten vóór 15 februari van elk jaar naar Iriscare worden gestuurd, op voorwaarde dat de ministers het aantal en type beschikbare plaatsen in de programmering hebben aangegeven.

De toekenning van een specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie (die aantoont dat de plaatsen de overgangsprogrammering respecteren) is slechts de eerste fase voorafgaand aan de exploitatie van nieuwe plaatsen in centra voor dagverzorging. Om daadwerkelijk nieuwe plaatsen te exploiteren, moeten centra voor dagverzorging ook een erkenningsaanvraag indienen, volgens de nadere regels die zijn vastgelegd in het procedurebesluit van 4 juni 2009.

Binnen de grenzen van de begrotingskredieten kan het Verenigd College een werkingssubsidie toekennen aan de centra voor dagverzorging (aanvraagformulier voor een facultatieve subsidie).

Elke kennisgeving van prijsindexering, elke aanvraag om prijsverhoging of verhoging van marges moet worden gemaild en/of aangetekend met ontvangstbericht worden verstuurd naar Belliardstraat 71, bus 2, 1040 Brussel. De instellingen voor bejaardenopvang kunnen geen prijsverhoging of verhoging van marges toepassen zonder voorafgaande aanvraag (Art. 2 van M.B. van 12-08-2005).

Voor de opening van nieuwe diensten of levering van nieuwe producten zijn de instellingen voor bejaarden vrij om de prijzen vast te leggen. De dienst Budget, Financiering en Monitoring beperkt zich er toe het karakter van “nieuwe producten en diensten” te controleren, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het M.B. van 12/08/2005. Zij beschikt dus over tien dagen om het nieuwe aspect te onderzoeken en advies uit te brengen. De kennisgeving moet de woorden “prijsnotificatie van het nieuwe gebouw, de nieuwe dienst en/of het nieuwe product” bevatten, vergezeld van een beschrijving van het product (indien het een kamer betreft, een beschrijving van de oppervlakte, interieurelementen zoals douche, TV, …) of van de dienst (bijvoorbeeld een supplement).

Voor de verhoging van de prijzen of de marges bestaan twee procedures: één vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van de indexatie van de prijzen, de andere volledige procedure voor de aanvraag van prijsverhoging buiten indexatie.

Met betrekking tot de vereenvoudigde procedure (art. 5 van het M.B. van 12-08-2005) deelt de voorziening aan de directie Budget, Financiering en Monitoring de dagprijzen mee aangepast aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen over een periode van maximum zesendertig maanden voorafgaand aan de maand waarin de kennisgeving wordt ontvangen. Als de directie Budget, Financiering en Monitoring binnen tien dagen die volgen op de ontvangst van de kennisgeving ze niet weigeren, kunnen de geïndexeerde prijzen worden toegepast, ten vroegste vanaf de vijftiende dag te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving.
Het verplichte formulier voor aanvraag van indexering.

Merk op dat de verhoging van de prijzen van producten en/of diensten die aan residenten worden aangeboden en aangerekend naast de prijs voor huisvesting, niet aan een indexeringsprocedure kunnen worden onderworpen, maar de volledige procedure moeten volgen.

Wat de volledige procedure betreft (art. 2 en 3 van het M.B. van 12-08-2005), dient de voorziening per e-mail en/of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in bij de directie Budget, Financiering en Monitoring. Opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn, moet de voorziening alle in artikel 3, § 2, van het AM van 12-08-2005 bedoelde inlichtingen verstrekken. De directie Budget, Financiering en Monitoring kan evenwel om aanvullende informatie verzoeken (zie artikel 7 van het M.B. van 12-08-2005). Het verplichte aanvraagformulier voor prijsverhogingen of verhoging van de marges vindt u hier. Indien de aanvraag niet volledig is, stelt de directie Budget, Financiering en Monitoring de voorziening binnen tien dagen na ontvangst in kennis van de ontbrekende gegevens. Binnen zestig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag wordt het besluit van de leidende ambtenaar ( namens de ministers van het Verenigd College bevoegd voor bijstand aan personen) ter kennis gebracht van de voorziening, die de toegestane verhoging kan toepassen vanaf de dag van ontvangst van dit besluit.

Elektronische facturatie

Vanaf 1 april 2023 schakelen alle rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging in Brussel over op maandelijkse elektronische facturatie.

De volgende software kreeg de nodige approval assessments van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC):

Iriscare organiseerde op 2 december 2022 een webinar waarin verschillende softwareleveranciers hun goedgekeurde software aan de hand van een demo voorstelden.
Bekijk de webinar van 02/12/22.

Curas

Sinds januari 2023 werkt Iriscare met een eigen financieringsapplicatie Curas, ter vervanging van de federale applicatie RaaS. Deze nieuwe applicatie is bestemd voor de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen (voor de ROB, RVT, CDV, IBW, PVT, REVA en PALL), de forfaitaire tegemoetkoming (voor de ROB, RVT en CDV) en het derde luik (voor de ROB, RVT en CDV).

Iriscare verzamelt via Curas personeelsgegevens van uw organisatie om de financiering correct te berekenen, betalen en communiceren aan de Brusselse zorgvoorzieningen. Iriscare wenst met Curas een transparante tool aan te bieden om financieringsgegevens op een beveiligde manier uit te wisselen met uw zorgvoorziening.

Geregistreerde toegangsbeheerders en gebruikers kunnen zich inloggen via deze link, met de elektronische identiteitskaart (e-id) of via de identificatiemethode “itsme“.

Single Digital Gateway

We kondigen u met trots aan dat u nu het Brusselse portaal IRISbox kunt gebruiken om al uw erkennings- en vergunningsaanvragen in te dienen. Die verandering maakt deel uit van onze inspanningen voor een efficiënter beheer en vereenvoudigde administratieve procedures, en voldoet aan de normen van Verordening 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort.

Om die nieuwe functie te gebruiken, logt u gewoon in op het portaal IRISbox, klikt u op Onderneming en selecteert u Mijn erkenningen. Op die pagina vindt u niet alleen de formulieren die u nodig heeft om uw aanvragen in te dienen, maar ook een overzicht van al uw dossiers voor een vereenvoudigde en efficiënte opvolging.

Als u al uw ondernemingsgegevens wilt bekijken, ga dan naar Beheer. Onder Ondernemingsinformatie vindt u Gegevens GGC, met een overzicht van alle gegevens en informatie waarover onze administratie beschikt.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: professionnels@iriscare.brussels. Meer informatie over het Irisbox-portaal en zijn functionaliteiten kunt u ook terugvinden in de gebruikershandleiding MyCocom.