Famiris myIriscare Klachten

Centra voor dagopvang

Specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie

Wanneer men overweegt om nieuwe dagopvangcentra te openen, moet men op voorhand de ministers bevoegd voor bijstand aan personen om een specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie vragen. Die aanvraag gebeurt door bij de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap een beschrijvend dossier in te dienen waarvan de inhoud wordt verduidelijkt in artikel 3 van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009 en waarvoor een ontvangstbewijs zal worden afgeleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd. De behandeling van de aanvraag zal tot een voorstel tot beslissing leiden die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) alvorens, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen te worden voorgelegd.

Wetteksten : art. 6 – 8 ord. 24/04/08art. 2 – 4 BVC 4/06/09

Vergunning voor werken en afwijking van de architectonische normen

Als men overweegt nieuwe dagopvangcentra te openen, is het gebruikelijk dat men bepaalde werken moet uitvoeren om het gebouw in overeenstemming te brengen met de door de regelgeving voorgeschreven architectonische normen. Er moet dus bij de ministers bevoegd voor bijstand aan personen een aanvraag voor een vergunning voor werken worden ingediend aan de hand van een beschrijvend dossier waarvan de inhoud wordt verduidelijkt in artikel 6 van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009 en waarvoor een ontvangstbewijs van de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap zal worden afgeleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd. De behandeling van de aanvraag zal tot een voorstel tot beslissing leiden die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) alvorens, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen te worden voorgelegd.

Wetteksten : art. 9 – 10 ord. 24/04/08art. 5 – 6 BVC 4/06/09

Het is mogelijk om, via een gemotiveerd en verantwoord verzoek aan de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap, uitzonderlijk een afwijking van de architectonische normen te verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer een specifieke inrichting van het gebouw onmogelijk is). De behandeling van de aanvraag zal tot een voorstel tot beslissing leiden die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) alvorens, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen te worden voorgelegd.

Wetteksten : art. 11 ord. 24/04/08art. 256 BVC 3/12/09

Voorlopige werkingsvergunning (VW) en vernieuwing van de Voorlopige werkingsvergunning

Als men vooraf vergunde plaatsen wil exploiteren, moet men de eigenlijke erkenningsprocedure starten. De eerste fase van die procedure bestaat erin bij de ministers bevoegd voor bijstand aan personen een voorlopige werkingsvergunning aan te vragen, door bij de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap een beschrijvend dossier in te dienen waarvan de inhoud wordt verduidelijkt in artikel 8 van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009 en waarvoor een ontvangstbewijs zal worden afgeleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd. Zodra het dossier volledig is, geeft de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College een mandaat om een controle uit te voeren en om een controleverslag op te stellen waarop de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap zich baseert om een voorstel tot beslissing van een voorlopige werkingsvergunning op te stellen. In eerste instantie wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) daarna wordt het voorstel in tweede instantie, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen voorgelegd. Tijdens die voorlopige werkingsvergunning (of tijdens de vernieuwing ervan gedurende maximum een jaar) brengt de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College een of meer bezoeken om na te gaan of de reglementaire normen worden nageleefd. De vaststellingen tijdens die bezoeken worden in een rapport vermeld en aan de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap voorgelegd, samen met een voorstel van antwoord (positief, met een voorstel van de erkenningsduur, of negatief).

Wetteksten : art. 13 ord. 24/04/08art. 7 – 9 BVC 4/06/09

Erkenning en vernieuwing van de erkenning

Als de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College haar rapport aan de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap bezorgt, stelt die dienst een voorstel tot beslissing van de erkenning op, dat in eerste instantie ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) daarna wordt het voorstel in tweede instantie, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen voorgelegd. Die erkenning is beperkt in de tijd (maximumduur van zes jaar). Zes maanden voordat die erkenning verstrijkt, verzendt de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap de beheerder een identificatievragenlijst die teruggestuurd wordt met een bijgewerkte versie van de documenten die bij de aanvraag om erkenning werden bezorgd (art. 15 van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009) waarvoor een ontvangstbewijs zal worden geleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd. Zodra het dossier volledig is, geeft de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College een mandaat om een nieuw bezoek uit te voeren met het doel om na te gaan of de reglementaire normen worden nageleefd en om een inspectieverslag op te stellen waarop de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap zich baseert om een voorstel tot vernieuwing van de erkenning op te stellen. In eerste instantie wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid (bij afwezigheid daarvan, aan de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen) daarna wordt het voorstel in tweede instantie, voor beslissing, aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen voorgelegd.

Wetteksten : art. 11, 12 en 16 ord. 24/04/08art. 10 – 15 BVC 4/06/09

Wijziging tijdens de erkenning

Voor elke geplande wijziging in de loop van de erkenning (bijvoorbeeld in geval van een wijziging van de capaciteit, een fusie of het opnemen van bedden in portefeuille) moet er bij de dienst Instellingen voor ouderen en personen met een handicap een aanvraag worden ingediend, die een voorstel tot beslissing zal uitwerken en dat aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen zal voorleggen.

Wetteksten : art. 16 ord. 24/04/08