Famiris myIriscare Klachten

Serviceresidenties

Specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie

Wanneer men overweegt om nieuwe serviceflats te openen, moet men op voorhand de ministers bevoegd voor bijstand aan personen om een specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie vragen.  Die aanvraag gebeurt door bij de Dienst Instellingen voor Ouderen en Personen met een Handicap een beschrijvend dossier in te dienen waarvan de inhoud wordt verduidelijkt in artikel 3 van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009 en waarvoor een ontvangstbewijs zal worden afgeleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd.

De behandeling van de aanvraag leidt tot een voorstel tot beslissing dat wordt voorgelegd aan de Technische Commissie “Opvang van afhankelijkheid”. De technische commissie formuleert een advies over het dossier en de Beheerraad legt een voorstel tot beslissing voor aan de Ministers.

Wetteksten : art. 6 – 8 ord. 24/04/08art. 2 – 4 BVC 4/06/09

Vergunning voor werken en afwijking van de architectonische normen

Als men overweegt nieuwe serviceflats te openen, is het gebruikelijk dat men bepaalde werken moet uitvoeren om het gebouw in overeenstemming te brengen met de door de regelgeving voorgeschreven architectonische normen. Er moet dus bij de ministers bevoegd voor bijstand aan personen een aanvraag voor een vergunning voor werken worden ingediend aan de hand van een beschrijvend dossier waarvan de inhoud wordt verduidelijkt in artikel 6 van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009 en waarvoor een ontvangstbewijs van de Dienst Instellingen voor Ouderen en Personen met een Handicap zal worden afgeleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd.

De behandeling van de aanvraag leidt tot een voorstel tot beslissing dat wordt voorgelegd aan de Technische Commissie “Opvang van afhankelijkheid”. De technische commissie formuleert een advies over het dossier en de Beheerraad legt een voorstel tot beslissing voor aan de Ministers.

Wetteksten : art. 9 – 10 ord. 24/04/08art. 5 – 6 BVC 4/06/09

Het is mogelijk om, via een gemotiveerd en verantwoord verzoek aan de Dienst Instellingen voor Ouderen en Personen met een Handicap, uitzonderlijk een afwijking van de architectonische normen te verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer een specifieke inrichting van het gebouw onmogelijk is).

De behandeling van de aanvraag leidt tot een voorstel tot beslissing dat wordt voorgelegd aan de Technische Commissie “Opvang van afhankelijkheid”. De technische commissie formuleert een advies over het dossier en de Beheerraad legt een voorstel tot beslissing voor aan de Ministers.

Wetteksten : art. 11 ord. 24/04/08art. 256 BVC 3/12/09

Vergunning voor voorlopige werking (VVW) en vernieuwing van de vergunning voor voorlopige werking

Als men vooraf vergunde appartementen of studio’s wil exploiteren, moet men de eigenlijke erkenningsprocedure starten. De eerste fase van die procedure bestaat erin bij de ministers bevoegd voor bijstand aan personen een voorlopige werkingsvergunning aan te vragen, door bij de Dienst Instellingen voor Ouderen en Personen met een Handicap een beschrijvend dossier in te dienen waarvan de inhoud wordt verduidelijkt in artikel 8 van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009 en waarvoor een ontvangstbewijs zal worden afgeleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd. Zodra het dossier volledig is, geeft de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College een mandaat om een bezoek uit te voeren en om een inspectieverslag op te stellen waarop de Dienst Instellingen voor Ouderen en Personen met een Handicap zich baseert om een voorstel tot beslissing van een voorlopige werkingsvergunning op te stellen. Dat voorstel wordt voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid. De technische commissie formuleert een advies over het dossier en de Beheerraad legt een voorstel tot beslissing voor aan de Ministers. Tijdens die voorlopige werkingsvergunning (of tijdens de vernieuwing ervan gedurende maximum een jaar) brengt de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College een of meer bezoeken om na te gaan of de reglementaire normen worden nageleefd. De vaststellingen tijdens die bezoeken worden in een rapport vermeld en aan de Dienst Instellingen voor Ouderen en Personen met een Handicap voorgelegd, samen met een voorstel van antwoord (positief, met een voorstel van de erkenningsduur, of negatief).

Wetteksten : art. 13 ord. 24/04/08art. 7 – 9 BVC 4/06/09

Erkenning en verlenging van de erkenning

Als de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College haar rapport aan de Dienst Instellingen voor Ouderen en Personen met een Handicap bezorgt, stelt die dienst een voorstel tot beslissing van de erkenning op.  Dat voorstel wordt voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid. De technische commissie formuleert een advies over het dossier en de Beheerraad legt een voorstel tot beslissing voor aan de Ministers. Die erkenning is beperkt in de tijd (maximumduur van zes jaar). Zes maanden voordat die erkenning verstrijkt, verzendt de Dienst instellingen voor instellingen en personen met een handicap de beheerder een identificatievragenlijst die teruggestuurd wordt met een bijgewerkte versie van de documenten die bij de aanvraag om erkenning werden bezorgd (art. 15 van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009) waarvoor een ontvangstbewijs zal worden geleverd en waarover eventueel bijkomende inlichtingen kunnen worden gevraagd. Zodra het dossier volledig is, geeft de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap de directie Controle van de Diensten van het Verenigd College een mandaat om een nieuw bezoek uit te voeren met het doel om na te gaan of de reglementaire normen worden nageleefd en om een inspectieverslag op te stellen waarop de Dienst instellingen voor ouderen en personen met een handicap zich baseert om een voorstel tot verlenging van de erkenning op te stellen. Dat voorstel wordt voorgelegd aan de technische commissie Opvang van afhankelijkheid. De technische commissie formuleert een advies over het dossier en de Beheerraad legt een voorstel tot beslissing voor aan de Ministers.

Wetteksten : art. 11, 12 en 16 ord. 24/04/08art. 10 – 15 BVC 4/06/09

Wijziging tijdens de erkenning

Voor elke geplande wijziging in de loop van de erkenning (bijvoorbeeld in geval van een wijziging van de capaciteit, een fusie of het opnemen van bedden in portefeuille) moet er bij de Dienst Instellingen voor Ouderen en Personen met een Handicap een aanvraag worden ingediend, die een voorstel tot beslissing zal uitwerken en dat aan de ministers bevoegd voor bijstand aan personen zal voorleggen.

Wetteksten : art. 16 ord. 24/04/08

We kondigen u met trots aan dat u nu het Brusselse portaal IRISbox kunt gebruiken om al uw erkennings- en vergunningsaanvragen in te dienen. Die verandering maakt deel uit van onze inspanningen voor een efficiënter beheer en vereenvoudigde administratieve procedures, en voldoet aan de normen van Verordening 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort.

Om die nieuwe functie te gebruiken, logt u gewoon in op het portaal IRISbox, klikt u op Onderneming en selecteert u Mijn erkenningen. Op die pagina vindt u niet alleen de formulieren die u nodig heeft om uw aanvragen in te dienen, maar ook een overzicht van al uw dossiers voor een vereenvoudigde en efficiënte opvolging.

Als u al uw ondernemingsgegevens wilt bekijken, ga dan naar Beheer. Onder Ondernemingsinformatie vindt u Gegevens GGC, met een overzicht van alle gegevens en informatie waarover onze administratie beschikt.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: professionnels@iriscare.brussels. Meer informatie over het Irisbox-portaal en zijn functionaliteiten kunt u ook terugvinden in de gebruikershandleiding MyCocom.

Prijscontrole

Elke kennisgeving van prijsindexering, elke aanvraag om prijsverhoging of verhoging van marges moet worden gemaild en/of aangetekend met ontvangstbericht worden verstuurd naar Belliardstraat 71, bus 2, 1040 Brussel. De instellingen voor bejaardenopvang kunnen geen prijsverhoging of verhoging van marges toepassen zonder voorafgaande aanvraag (Art. 2 van M.B. van 12-08-2005).

Voor de opening van nieuwe diensten of levering van nieuwe producten zijn de instellingen voor bejaarden vrij om de prijzen vast te leggen. De dienst Budget, Financiering en Monitoring beperkt zich er toe het karakter van “nieuwe producten en diensten” te controleren, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het M.B. van 12/08/2005. Zij beschikt dus over tien dagen om het nieuwe aspect te onderzoeken en advies uit te brengen. De kennisgeving moet de woorden “prijsnotificatie van het nieuwe gebouw, de nieuwe dienst en/of het nieuwe product” bevatten, vergezeld van een beschrijving van het product (indien het een kamer betreft, een beschrijving van de oppervlakte, interieurelementen zoals douche, TV, …) of van de dienst (bijvoorbeeld een supplement).

Voor de verhoging van de prijzen of de marges bestaan twee procedures: één vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van de indexatie van de prijzen, de andere volledige procedure voor de aanvraag van prijsverhoging buiten indexatie.

Met betrekking tot de vereenvoudigde procedure (art. 5 van het M.B. van 12-08-2005) deelt de voorziening aan de directie Budget, Financiering en Monitoring de dagprijzen mee aangepast aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen over een periode van maximum zesendertig maanden voorafgaand aan de maand waarin de kennisgeving wordt ontvangen. Als de directie Budget, Financiering en Monitoring binnen tien dagen die volgen op de ontvangst van de kennisgeving ze niet weigeren, kunnen de geïndexeerde prijzen worden toegepast, ten vroegste vanaf de vijftiende dag te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving.
Het verplichte formulier voor aanvraag van indexering.

Merk op dat de verhoging van de prijzen van producten en/of diensten die aan residenten worden aangeboden en aangerekend naast de prijs voor huisvesting, niet aan een indexeringsprocedure kunnen worden onderworpen, maar de volledige procedure moeten volgen.

Wat de volledige procedure betreft (art. 2 en 3 van het M.B. van 12-08-2005), dient de voorziening per e-mail en/of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in bij de directie Budget, Financiering en Monitoring. Opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn, moet de voorziening alle in artikel 3, § 2, van het AM van 12-08-2005 bedoelde inlichtingen verstrekken. De directie Budget, Financiering en Monitoring kan evenwel om aanvullende informatie verzoeken (zie artikel 7 van het M.B. van 12-08-2005). Het verplichte aanvraagformulier voor prijsverhogingen of verhoging van de marges vindt u hier. Indien de aanvraag niet volledig is, stelt de directie Budget, Financiering en Monitoring de voorziening binnen tien dagen na ontvangst in kennis van de ontbrekende gegevens. Binnen zestig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag wordt het besluit van de leidende ambtenaar ( namens de ministers van het Verenigd College bevoegd voor bijstand aan personen) ter kennis gebracht van de voorziening, die de toegestane verhoging kan toepassen vanaf de dag van ontvangst van dit besluit.