Famiris myIriscare Klachten

Kinderopvang

Wat is kinderopvang?

Kinderopvang is de professionele opvang van kinderen jonger dan drie jaar buiten het familiaal verband. De materie van de kinderopvang behoort tot het gezinsbeleid, een bevoegdheid van de Gemeenschappen.

Vergunning van kinderopvang in het Brusselse Gewest

Op het grondgebied van het Brusselse gewest zijn er enerzijds kinderopvangvoorzieningen die vergund zijn door Kind en Gezin en aldus vallen onder de reglementering van de Vlaamse Gemeenschap, en anderzijds kinderopvangvoorzieningen die vergund zijn door ONE en aldus vallen onder de reglementering van de Franse Gemeenschap.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is op haar beurt bevoegd om vergunning te verlenen aan de opvang van jonge kinderen door Brusselse instellingen die het Nederlands én het Frans of een andere taal als taal van de organisatie hanteren (taal waarin de documenten voor de organisatie van de kinderopvang is opgesteld zoals het huishoudelijk reglement, arbeidsovereenkomsten, inlichtingenfiche, aanwezigheidsregisters, kwaliteitshandboek, aanwijzingen in de kinderopvang, flyers, brochures, enz…).
Indien de kinderopvangvoorziening wordt uitgebaat door een natuurlijke persoon, die zich voor een vergunningsaanvraag niet vrijwillig tot Kind & Gezin of ONE gewend heeft,  is het enkel de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die de verplichting tot vergunning kan opleggen.

Ordonnantie kinderopvang in het Brusselse Gewest

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nam op 23 maart 2017 een ordonnantie aan houdende de organisatie van kinderopvang die onder haar bevoegdheid valt. De tekst legt op dat elke organisator van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad voorafgaand aan haar werking en zolang er kinderopvang plaatsvindt een vergunning dient te hebben. Het uitvoeringsbesluit van 12 juli 2018 legt de normen vast waaraan een kinderopvangvoorziening dient te voldoen als zij een vergunning van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wenst te bekomen, alsook de procedure die hiervoor gevolgd moet worden. Op 31 januari 2019 sloot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met de Vlaamse en de Franse Gemeenschap een samenwerkingsakkoord met betrekking tot kinderopvang in Brussel. Deze tekst organiseert de uitwisseling van informatie tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap met betrekking tot de niet-vergunde kinderopvanglocaties, en regelt de samenwerking tussen de drie partijen voor de inspecties van deze  kinderopvanglocaties zonder vergunning.

Deze reglementering is in werking getreden op 1 juni 2019. Vanaf dit datum kunnen zowel kinderopvangvoorzieningen die een rechtspersoonlijke statuut hebben en die het Nederlands en het Frans of een andere taal hanteren als taal van hun organisatie als kinderopvangvoorzieningen die door natuurlijke personen zijn opgericht een vergunning aanvragen bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De kinderopvangvoorzieningen die zonder een vergunning werken, zullen geïnspecteerd worden en indien nodig gesloten worden.

Indien u zelf op de hoogte bent van een kinderopvangvoorziening in Brussel die werkt zonder vergunning kan u deze aangeven via professionnels@iriscare.brussels.

Gereglementeerde beroepen

Sommige beroepen zijn gereglementeerd. Een beroep is gereglementeerd indien er regelgeving is die voorschrijft dat je een speciaal diploma nodig hebt, over bepaalde beroepservaring dient te beschikken, een bepaald examen moet afleggen en/of zich bij een beroepsorganisatie moet inschrijven voordat je dit beroep mag uitoefenen. Met andere woorden, van zodra de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (hierna: GGC) in een ordonnantie of besluit bijvoorbeeld een specifiek diploma of een specifieke ervaring eist om een beroep te mogen uitoefenen, dan is er sprake van een gereglementeerd beroep.

De GGC reglementeert de volgende beroepen:

  • Verantwoordelijke van een kinderopvanglocatie
  • Kinderbegeleider in een kinderopvanglocatie

U vindt alle informatie over gereglementeerde beroepen op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Zoek een vergunde kinderopvang in het Brusselse Gewest

Adres zoeken

Via deze zoekmotor kan u nagaan of een kinderopvangvoorziening over een vergunning beschikt.

Deze zoekmotor wordt gevoed door de website van Sociaal Brussel, die beheerd wordt door de vzw “Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC), op vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Om  informatie te bekomen over  “zelfstandige onthaalouders van jonge kinderen”, wendt u zich rechtstreeks tot Kind en Gezin en ONE, aangezien Sociaal Brussel geen informatie beschikbaar stelt voor deze specifieke soort dienst.