Famiris myIriscare Klachten

Initiatieven voor beschut wonen

Wat is een initiatief voor beschut wonen?

De initiatieven voor beschut wonen zijn woon- en begeleidingsvoorzieningen geïntegreerd in de klassieke stadswijken. Ze bieden tijdelijke begeleiding accommodatie aan ter aanvulling van  psychiatrische ziekenhuizen. Naargelang het IBW bestaat de mogelijkheid om er alleen te wonen of in groepen tot maximaal tien personen.

Wie kan er terecht?

De initiatieven voor beschut wonen vangen volwassenen op die om psychiatrische redenen niet volledig zelfstandig kunnen wonen. De gezondheidstoestand van deze personen moet voldoende gestabiliseerd zijn om opname  in een beschutte woonplaats mogelijk te maken.

Om gespecialiseerde diensten te kunnen aanbieden zijn sommige initiatieven voor beschut wonen gericht op bepaalde doelgroepen (eenoudergezinnen, jongvolwassenen, ouderen enz.).

Een beschutte woonplaats is bedoeld om personen te re-integreren in het sociale leven en hun zelfredzaamheid te bevorderen.

Wat zijn de doelstellingen van een initiatief voor beschut wonen?

Een multidisciplinair team biedt een permanente of occasionele omkadering die de bewoners moet toelaten alle nodige vaardigheden te verwerven om zich weer in het sociale leven te integreren.

Dat multidisciplinair team biedt ondersteuning en expertise op het vlak van administratie, dagelijks leven, omkadering en luisterbereidheid, oriëntering naar deskundigen, …

Overdag gaan sommige bewoners naar dagactiviteitencentra, anderen volgen een dagbehandeling in een psychiatrisch ziekenhuis, volgen een opleiding, gaan werken of doen aan vrijwilligerswerk.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen we naar  onderstaande lijst van de initiatieven voor beschut wonen in Brussel. Iriscare is bevoegd voor de financiering van deze initiatieven, terwijl de Diensten van het Verenigd College (COCOM), bevoegd blijven inzake normering en erkenning.

Het Initiatief Antonin Artaud biedt in het centrum van Brussel een aantal individuele beschutte wooneenheden aan volwassenen die wegens psychiatrische moeilijkheden ondersteund willen worden in hun ervaring van zelfstandig wonen.

Grootgodshuisstraat 10, 1000 Brussel

02 218 31 32

www.clubantoninartaud.be/

De vzw L'Archipel is een centrum voor huisvesting en begeleiding voor volwassenen die om psychiatrische redenen hulp in hun leefomgeving nodig hebben in plaats van een permanente behandeling in het ziekenhuis.

Thiéfrystraat 45, 1030 Schaarbeek

02 242 56 09

archipelhp@yahoo.fr

De initiatieven voor Beschut Wonen vzw MESSIDOR en vzw CARREFOUR organiseren overeenkomstig het KB van 10 juli 1990 de opvang, huisvesting en therapeutische begeleiding van volwassen vrouwen en mannen die wegens psychische problemen moeilijkheden ondervinden op het vlak van sociale re-integratie en die behoefte hebben aan begeleiding.
De verenigingen stellen hen privéwoningen (kleine studio's) ter beschikking in huizen met gemeenschappelijke ruimtes (eetkamer, keuken, salon, tuin enz.) in ruil voor een financiële bijdrage.
Via huisvesting en deelname aan het gemeenschapsleven wordt psychosociale ondersteuning geboden door een multidisciplinair team (psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, opvoeders). Het team werkt onder leiding van een medische en administratieve directie.
Naast psychologische ondersteuning krijgen ze voornamelijk begeleiding in het dagelijkse leven. Iedere bewoner is verantwoordelijk voor zijn persoonlijk budget, doet zijn eigen boodschappen, bereidt zijn eigen maaltijden en helpt mee bij het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes. Deelnemen aan dagactiviteiten, voornamelijk georganiseerd door externe verenigingen, wordt sterk aangemoedigd (dagcentra en -ziekenhuizen, opleiding, vrijwilligerswerk, beroeps-, culturele en sportactiviteiten enz.).

Gildenstraat 9-11, 1000 Brussel

02 223 49 52

www.messidor-carrefour.be/

administration@messidor-carrefour.be

CASMMU biedt opvang aan volwassen mannen en vrouwen, en aan jonge mannen van 16 tot 22 jaar die bij een ziekenfonds zijn aangesloten en die een ernstige mentale aandoening en/of persoonlijkheidsstoornis hebben.
Meestal gaat het om bewoners met een psychose of een zware neurose. Soms hebben ze secundaire stoornissen als gevolg van een verslaving of een somatische problematiek.
Voor deze patiënten kan een re-integratieproject worden opgesteld, ongeacht de tijd die ze nodig hebben om het uit te voeren.
Ze moeten daarom in staat zijn tot psychosociale re-integratie en hun symptomen moeten voldoende gestabiliseerd zijn om in de maatschappij te kunnen leven.

Auguste Lambiottestraat 133, 1030 Schaarbeek

02 742 03 50

www.casmmu.be

info@casmmu.be

Huisvesting en begeleiding van volwassenen die om psychiatrische redenen hulp nodig hebben in hun leefomgeving, maar voor wie een permanente behandeling in het ziekenhuis niet noodzakelijk is.
- Begeleiding (minstens één keer per week): psychische en sociale ondersteuning, administratieve en budgettaire opvolging, huishoudelijke taken aanleren.
- De voorwaarde is dat de bewoner een dagactiviteit heeft (betaald werk, vrijwilligerswerk, deelname aan creatieve workshops, huishoudelijke taken, enz.)
- Individuele en gemeenschappelijke woningen

Jean Robiestraat 29, 1060 Brussel

02 534 50 51

anja.rooselaer@delariks.be

Het team van het IBW Entre Autres richt zich tot personen die psychisch lijden en biedt hen huisvesting aan sinds 1984.

Bonaventurestraat 28, 1090 Jette

02 478 93 62

www.entreautres.be

nathalie.delhaye@entreautres.be

Epsylon biedt IBW (Initiatieven Beschut Wonen) aan om mensen te begeleiden die geen permanente behandeling in het ziekenhuis nodig hebben, maar wel psychosociale begeleiding met het oog op re-integratie willen.

Jacques Pasturlaan 49, 1180 Ukkel

02 431 77 75

www.epsylon.be

info.ihp@epsylon.be

De "Habitations Protégées Bruxelloises" huisvesten en begeleiden personen met een psychiatrisch verleden en met psychosociale moeilijkheden die beter ondersteund worden dichtbij hun leefomgeving dan via een permanente behandeling in het ziekenhuis.

Zij bieden hun bewoners een individueel verblijf en psychosociale begeleiding. Elke bewoner wordt opgevolgd door twee contactpersonen, aan de hand van twee gesprekken per week, bij voorkeur thuis.

Buiten de kantooruren wordt een telefoonwachtdienst georganiseerd.
Er wordt eveneens belang gehecht aan het werken met het netwerk van de bewoners.

Hun specialiteit is de begeleiding van (alleenstaande) ouders met kinderen. Naargelang het geval en afhankelijk van hun mogelijkheden kunnen de kinderen van de gehuisveste persoon voltijds of deeltijds worden opgevangen. De opvolging van de band tussen ouder-kind wordt zo verzekerd.

Plattesteen 2, 1000 Brussel

02 223 09 00

y.akleh@hpb.brussels

De vzw Huize Jan De Wachter werd opgericht in 1993 en draagt de naam van de psycholoog die het project voor beschut wonen heeft opgestart. Het is een klein initiatief met 16 erkende plaatsen, verdeeld over twee gemeenschapswoningen en één individuele beschutte woning.
De vzw Huize Jan De Wachter heeft een gemeenschapshuis in Laken, waar plaats is voor zeven bewoners, en een gemeenschapshuis in Jette, waar vier bewoners en een koppel kunnen verblijven. Onze vereniging zonder winstoogmerk heeft geen individuele appartementen. In geval van individuele huisvesting moet de kandidaat over een eigen huis beschikken.

Papenvest 78, 1000 Brussel

02 880 06 10

www.hjdw.be

info@hjdw.be

Het IBW omvat 15 erkende woningen in leefgemeenschappen met verschillende generaties die door de vzw gecreëerd werden.
Het richt zich tot personen met psychiatrische problemen die niet zelfstandig kunnen leven.
Het doel is om de sociale re-integratie te bevorderen van personen met psychiatrische of psychologische problemen die niet zelfstandig kunnen leven.
Het biedt huisvesting in individuele woningen met gemeenschappelijke ruimtes aan. Er worden gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd om de sociale contacten te bevorderen met respect voor ieders privacy.

Kazernenlaan 41, 1040 Etterbeek

02 640 00 35

www.lestroispommiers.be

contact@lestroispommiers.be

Het centrum Mandragora (in samenwerking met het centrum St. Alexius Elsene) richt zich vooral tot (jong)volwassenen met psychotische problemen die een gestructureerde opvolging nodig hebben en moeilijkheden ondervinden om zich in de maatschappij te re-integreren. Contra-indicaties zijn ernstige drugs- en/of alcoholproblemen en lichamelijke en/of ernstige mentale beperkingen. De bewoners zijn mannen en vrouwen tussen 20 en 65 jaar. Zowel Nederlandstalige als allochtone personen zijn welkom. De bewoners moeten een dagactiviteit hebben.

Opperstraat 73, 1050 Elsene

02 514 33 17

www.psc-elsene.be/beschutwonen.php

bw.mandragora@psc-elsene.be

Nausicaa is een IBW met 48 plaatsen verspreid over de gemeenten Ukkel en Elsene waar volwassenen met psychische problemen zich kunnen aanpassen aan een zelfstandig leven.

Heldensquare 5, 1180 Ukkel

02 373 95 90

www.guidesocial.be/nausicaa/

Beschut Wonen Primavera is een initiatief van het samenwerkingsverband tussen het CGG Brussel (HOUparticipation) en de kliniek Sans Souci. Het initiatief is bicommunautair erkend.
BW Primavera beschikt over twintig plaatsen in de gemeenten Jette en Laken; veertien plaatsen verdeeld over drie gemeenschapshuizen en drie individuele studio's. Daarnaast is BW Primavera ook verantwoordelijk voor de begeleiding van zeven cliënten in hun eigen woning.

Jacques Vandervleetstraat, 35-37, 1090 Jette

02 479 89 19

beschutwonenprimavera@skynet.be

Het BW Thuis biedt huisvesting en begeleiding aan volwassenen die om psychiatrische redenen ondersteund moeten worden in hun leefomgeving maar geen continue behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. Als huisvesting is er de mogelijkheid tot zowel individueel wonen als groepswonen. Ook biedt het BW Thuis individuele psychosociale ondersteuning: ondersteuning bij de dagdagelijkse activiteiten, psychische ondersteuning, hulp bij administratie en budgetbeheer, sociale begeleiding enz.

Georges Leclercqlaan 36, 1083 Ganshoren

02 420 20 96

bwthuis@gmail.com