Famiris myIriscare Klachten

Teams van multidisciplinaire ondersteuning palliatieve zorg

Tot wie richten de teams voor palliatieve verzorging zich?

De multidisciplinaire begeleidingsteams voor palliatieve verzorging waarmee Iriscare een overeenkomst zal sluiten, richten zich tot iedereen die, ongeacht zijn wettelijke woonplaats:

 • thuis of bij verwanten in Brussel wil blijven wonen,
 • geregeld gespecialiseerde zorg nodig heeft.

Hoeveel betaalt de patiënt voor de opvolging door een team voor palliatieve verzorging?

De begeleiding door een team is gratis. Er kunnen wel bijkomende kosten aangerekend worden voor bijvoorbeeld het persoonlijk aandeel of het remgeld op eventueel gebruikte geneesmiddelen. Het team moet de patiënt of de verwanten steeds vooraf informeren over die eventuele kosten.

Wat moet het team voor palliatieve verzorging doen voor de opvolging van de patiënt?

Het team moet:

 • nagaan of de patiënt voldoet aan de voorwaarden voor de begeleiding om zo een directe of indirecte, essentiële bijdrage te leveren aan de palliatieve verzorging van de patiënt.
 • een medisch attest aanvragen voor de patiënt.

Welke taken heeft een team voor palliatieve verzorging?

 • Overleg plegen met de relevante zorgverleners en hen adviseren over alle aspecten van de palliatieve verzorging.
 • De palliatieve verzorging concreet organiseren en coördineren in de thuisomgeving van de patiënt.
 • Psychologische en morele ondersteuning bieden aan de betrokken eerstelijnszorgverleners.
 • In overleg met de huisarts, bepaalde aspecten van de palliatieve verzorging op zich nemen in de thuisomgeving van de patiënt, als daar behoefte aan is.
 • Permanent beschikbaar zijn (24 uur per dag, 7 dagen per week).
 • Eventueel andere activiteiten uitvoeren die indirect ten goede komen aan de kwaliteit van de palliatieve verzorging, zoals praktische opleiding en begeleiding van vrijwilligers, emotionele ondersteuning van de patiënt en de omgeving, begeleiding tijdens de rouwperiode na het overlijden van de patiënt, telefonische bijstand en informatieverstrekking over bepaalde aspecten van palliatieve verzorging.

Nomenclatuurcodes

De huidige nomenclatuurcodes blijven van toepassing in 2019. Wanneer er nieuwe nomenclatuurcodes voor Brusselse verstrekkingen aangemaakt worden, zal er een nieuw coderingsprincipe.

Documenten

Hier kan u de nieuwe facturatiedocumenten terugvinden.
De documenten en formulieren van het RIZIV zullen nog één jaar aanvaard worden.

De instructies met betrekking tot de federale prestaties, evenals de recordtekening, kunnen worden geraadpleegd op de website van het RIZIV.

Documenten doorsturen naar Iriscare

 • Aanvragen om een nieuwe overeenkomst, een verlenging of herziening van een overeenkomst en de jaarverslagen dient u in bij de dienst Instellingen Revalidatie & Geestelijke Gezondheidszorg.
 • Documenten over de Balans en de resultatenrekening, het personeelsoverzicht en de wijziging van het personeelsbestand bezorgt u aan de directie Budget, Financiën en Monitoring.

Alle documenten moeten naar het volgende adres verzonden worden:

Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel
gezondheid@iriscare.brussels

Curas

Sinds januari 2023 werkt Iriscare met een eigen financieringsapplicatie Curas, ter vervanging van de federale applicatie RaaS. Deze nieuwe applicatie is bestemd voor de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen (voor de ROB, RVT, CDV, IBW, PVT, REVA en PALL), de forfaitaire tegemoetkoming (voor de ROB, RVT en CDV) en het derde luik (voor de ROB, RVT en CDV).

Iriscare verzamelt via Curas personeelsgegevens van uw organisatie om de financiering correct te berekenen, betalen en communiceren aan de Brusselse zorgvoorzieningen. Iriscare wenst met Curas een transparante tool aan te bieden om financieringsgegevens op een beveiligde manier uit te wisselen met uw zorgvoorziening.

Geregistreerde toegangsbeheerders en gebruikers kunnen zich inloggen via deze link, met de elektronische identiteitskaart (e-id) of via de identificatiemethode “itsme“.

Contact

Alle aanvragen verstuurt u naar de dienst Instellingen Revalidatie & geestelijke gezondheidszorg via het volgende e-mailadres: gezondheid@iriscare.brussels

Rechtsbron:

 • Ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
 • Ordonnantie met betrekking tot de overname van de bevoegdheden Gezondheid en Bijstand aan personen door de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, en tot wijziging van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
 • Ordonnantie betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen op het gebied van gezondheidszorg en bijstand aan personen
 • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met name de artikelen 22, 6°ter, 23, § 3bis en 34, 21°
 • Koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend
 • Koninklijk besluit van 13 oktober 1998 tot bepaling van de minimale criteria waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Verzekeringscomité ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten voldoen