Famiris myIriscare Klachten

Revalidatieovereenkomsten

Wat zijn revalidatieovereenkomsten?

Het gaat om overeenkomsten tussen Iriscare en de organiserende instantie van een revalidatiecentrum.

Wat is een revalidatiecentrum ?

De diensten die revalidatiecentra aanbieden, hebben verschillende doelstellingen:

 • de frequentie en de intensiteit van de stoornissen verminderen;
 • de ontwikkeling en zelfontplooiing bevorderen;
 • het lijden ten gevolge van stoornissen verminderen;
 • de levenskwaliteit van de begunstigden verbeteren;
 • de maatschappelijke integratie bevorderen;
 • de zelfredzaamheid verhogen;

De behandeling is residentieel en/of ambulant. Ze heeft een beperkte duur, die kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren.

Welke stoornissen worden behandeld?

In Brussel financiert Iriscare bicommunautaire centra die de volgende stoornissen behandelen:

 • pedopsychiatrische stoornissen;
 • autismespectrumstoornissen (kinderen);
 • vroegtijdige stoornissen in de ouder-kinderrelatie;
 • respijtzorg voor kinderen met een ernstige pathologie;
 • psychosociale problemen (volwassenen);
 • verslavingen (volwassenen);
 • gezichts-, gehoor- en/of spraakstoornissen (kinderen en/of volwassenen);
 • cerebrovasculair accident (CVA), ernstig schedelletsel, hersenverlamming en langdurige neurologische aandoening (kinderen en/of volwassenen).

Deze centra hanteren een multidisciplinaire aanpak, wat betekent dat professionals uit verschillende disciplines samenwerken: artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere specialisaties die te maken hebben met de problemen die worden behandeld. Het doel van deze benaderingswijze is om een volledige evaluatie en een globale aanpak te bieden aan de begunstigde en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de individuele behoeften van elke persoon.

Hoe vraagt u een aanpassing aan uw overeenkomst aan?

Iriscare is begonnen met de herziening van de overeenkomsten. Gelet op het aantal overeenkomsten zal dit meerdere jaren in beslag nemen.

Als u intussen een aanpassing wilt aanvragen voor een specifiek aspect van uw overeenkomst, moet u uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier en de bijlage ervan.

Deze aanvragen moeten uiterlijk op 30 oktober van het jaar N worden ingediend via het algemene e-mailadres reva@iriscare.brussels.

De verwerking met het oog op de goedkeuring van uw nieuwe aanvragen om een overeenkomst aan te passen, is gepland tussen november en december van het jaar N.

Na de goedkeuring worden uw aanvragen om een overeenkomst aan te passen geanalyseerd en afgesloten in september van het jaar N+1.

U kunt daarnaast een spoedaanvraag indienen (zie punt 1.3 van het formulier).

Hoe dient u een aanvraag in om uw forfait te herberekenen als gevolg van de evolutie van de geldelijke anciënniteit van uw personeel?

U moet uw aanvraag per post of per e-mail sturen naar het departement Beleid Hulp- en Zorginstellingen:

Dienst Hulp- en Zorginstellingen
Cel Reva
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel
reva@iriscare.brussels

Naar waar stuurt u uw administratieve en boekhoudkundige documenten?

U kunt uw resultatenrekening, balansen en andere verslagen sturen naar het departement Beleid Hulp- en Zorginstellingen, meer bepaald:

Dienst Hulp- en Zorginstellingen
Cel Reva
Belliardstraat 71 bus 2
1040 Brussel
reva@iriscare.brussels

Voor al uw vragen kunt u bij dezelfde dienst terecht.

Curas

Sinds januari 2023 werkt Iriscare met een eigen financieringsapplicatie, Curas, die de federale toepassing RaaS vervangt. Deze nieuwe toepassing is bedoeld voor de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen, de forfaitaire tegemoetkoming en de derde pijler.

Voor de revalidatiesector wordt de toepassing momenteel enkel gebruikt om eindeloopbaanmaatregelen te financieren.

Iriscare verzamelt via Curas de personeelsgegevens van uw organisatie om de financiering te berekenen, uit te betalen en door te geven aan de Brusselse zorginstellingen. Met Curas wil Iriscare u een transparant instrument bieden om op een veilige manier financiële gegevens uit te wisselen met uw zorginstelling.

Geregistreerde toegangsbeheerders en gebruikers kunnen zich inloggen via deze link, met de elektronische identiteitskaart (e-id) of via de identificatiemethode “itsme“.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst Budget, Financiering en Monitoring via fin@iriscare.brussels.

Wilt u meer informatie?

Stuur uw vragen naar reva@iriscare.brussels.