Famiris myIriscare Klachten

Diensten voor thuishulp

Erkenning, voorlopige werkingsvergunning, hernieuwing van de erkenning, sluiting

Geen enkele dienst voor thuishulp op het grondgebied van het tweetalig Brussels-Hoofdstedelijk Gewest kan functioneren zonder hiervoor erkend of voorlopig gemachtigd te zijn.  Die erkenningen, voorlopige werkingsvergunningen of kennisgevingen van sluiting worden behandeld door de Dienst Instellingen voor Bejaarden en Personen met een handicap in samenwerking met de Diensten van het Verenigd College die de inspecties ter plaatse uitvoeren.  De erkenningen, vergunningen of kennisgevingen van sluiting zijn het voorwerp van ministeriële beslissingen.  De voorlopige werkingsvergunning geldt voor maximum twee jaar.  De erkenningen gelden voor maximum vijf jaar.  In geval van een verhuizing van de dienst of een wijziging van zijn inrichtende macht moet de erkenning worden hernieuwd.

Wetteksten : Titel 2, BVC van 25 oktober 2007

Formulier : Vragenlijst - Diensten voor thuiszorg

Subsidiëring: Forfait en urenquota

De erkende diensten voor thuishulp kunnen worden gesubsidieerd.  Daarvoor moeten zij een urenquota ontvangen hebben, dit wil zeggen een maximum aantal subsidieerbare prestatie-uren.  Voor ieder prestatie-uur ontvangt de dienst een forfait.  Het betreft de prestatie-uren van de gezinshelpers en de huishoudelijke hulpen bij de mensen thuis, uitgezonderd de uren die door de maatschappelijk werker, de directeur, enz. worden gepresteerd. De opleidingsuren, vergaderingen en verplaatsingen (binnen een bepaalde grens) van deze gezinshelpers en huishoudelijke hulpen komen in aanmerking voor de subsidiëring.   Momenteel bedraagt het uurforfait van de gezinshelper 28 euro en voor de huishoudelijke hulp 19,5 euro.

Wetteksten : Titel 4, BVC van 25 oktober 2007

Wetgeving

Ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen – Besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuishulp – Ministeriële besluiten tot vaststelling van de forfaits en de urenquota.