Famiris myIriscare Klachten

Diensten voor thuishulp

Erkenning, voorlopige werkingsvergunning, hernieuwing van de erkenning, sluiting

Geen enkele dienst voor thuishulp op het grondgebied van het tweetalig Brussels-Hoofdstedelijk Gewest kan functioneren zonder hiervoor erkend of voorlopig gemachtigd te zijn.  Die erkenningen, voorlopige werkingsvergunningen of kennisgevingen van sluiting worden behandeld door de Dienst Instellingen voor Bejaarden en Personen met een handicap in samenwerking met Vivalis die de inspecties ter plaatse uitvoeren.  De erkenningen, vergunningen of kennisgevingen van sluiting zijn het voorwerp van ministeriële beslissingen.  De voorlopige werkingsvergunning geldt voor maximum twee jaar.  De erkenningen gelden voor maximum vijf jaar.  In geval van een verhuizing van de dienst of een wijziging van zijn inrichtende macht moet de erkenning worden hernieuwd.

Wetteksten : Titel 2, BVC van 25 oktober 2007

Formulier : Vragenlijst - Diensten voor thuiszorg

We kondigen u met trots aan dat u nu het Brusselse portaal IRISbox kunt gebruiken om al uw erkennings- en vergunningsaanvragen in te dienen. Die verandering maakt deel uit van onze inspanningen voor een efficiënter beheer en vereenvoudigde administratieve procedures, en voldoet aan de normen van Verordening 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort.

Om die nieuwe functie te gebruiken, logt u gewoon in op het portaal IRISbox, klikt u op Onderneming en selecteert u Mijn erkenningen. Op die pagina vindt u niet alleen de formulieren die u nodig heeft om uw aanvragen in te dienen, maar ook een overzicht van al uw dossiers voor een vereenvoudigde en efficiënte opvolging.

Als u al uw ondernemingsgegevens wilt bekijken, ga dan naar Beheer. Onder Ondernemingsinformatie vindt u Gegevens GGC, met een overzicht van alle gegevens en informatie waarover onze administratie beschikt.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: professionnels@iriscare.brussels. Meer informatie over het Irisbox-portaal en zijn functionaliteiten kunt u ook terugvinden in de gebruikershandleiding MyCocom.

Subsidiëring: Forfait en urenquota

De erkende diensten voor thuishulp kunnen worden gesubsidieerd.  Daarvoor moeten zij een urenquota ontvangen hebben, dit wil zeggen een maximum aantal subsidieerbare prestatie-uren.  Voor ieder prestatie-uur ontvangt de dienst een forfait.  Het betreft de prestatie-uren van de gezinshelpers en de huishoudelijke hulpen bij de mensen thuis, uitgezonderd de uren die door de maatschappelijk werker, de directeur, enz. worden gepresteerd. De opleidingsuren, vergaderingen en verplaatsingen (binnen een bepaalde grens) van deze gezinshelpers en huishoudelijke hulpen komen in aanmerking voor de subsidiëring.   Momenteel bedraagt het uurforfait van de gezinshelper 28 euro en voor de huishoudelijke hulp 19,5 euro.

Wetteksten : Titel 4, BVC van 25 oktober 2007

Wetgeving

Ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen – Besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuishulp – Ministeriële besluiten tot vaststelling van de forfaits en de urenquota.