Famiris myIriscare Klachten

Toepassing van een nieuw stelsel van administratieve sancties in de voorzieningen voor ouderen

De herziening van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen maakte het onder meer mogelijk een nieuw stelsel van administratieve sancties in te voeren. Vóór deze herziening was de enige sanctie de intrekking van de erkenning en dus de sluiting van het rusthuis. Dit nieuwe stelsel van administratieve sancties wordt toegepast sinds 19 augustus 2023.

Tussentijdse sancties

Met dit nieuwe stelsel worden sancties ingevoerd die minder ingrijpend zijn dan de volledige sluiting van de voorziening omdat de erkenning werd ingetrokken. Hiermee kunnen ook administratieve boetes worden opgelegd.

Bij een inbreuk worden alle sancties van het nieuwe stelsel toepasselijk met behoud van een zekere evenredigheid tussen de vastgestelde gebreken en de voorgestelde sanctie.

Er bestaan nu meerdere sancties en begeleidingsmechanismen:

  • schorsing van de erkenning of voorlopige werkingsvergunning van een voorziening wanneer de erkenningsnormen niet worden nageleefd;
  • weigering of intrekking van de erkenning of de voorlopige werkingsvergunning;
  • aanstelling van een commissaris die gelast is de directie van de voorziening te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om de vastgestelde ernstige gebreken in orde te brengen.

Administratieve boetes

Iriscare kan voorzieningen voor ouderen ook administratieve boetes opleggen als er een inbreuk wordt vastgesteld op de wet- of regelgeving, waarvan Iriscare de naleving controleert.

Het is de bedoeling passend te kunnen reageren op de niet-naleving van de geldende regelgeving, én om af te schrikken.

Iriscare zal erop toezien dat het bedrag van de opgelegde boete wordt aangepast aan de ernst en/of de herhaling van de overtreding, zonder echter verder te gaan dan wat nodig is om die doelstellingen te bereiken.

Focus op begeleiding

Deze sancties worden pas uitgevoerd als alle beschikbare vormen van begeleiding zijn uitgeput. Het is de bedoeling voorzieningen de mogelijkheid te bieden om hun beste praktijken te ontwikkelen en tegelijkertijd te voldoen aan de geldende wetgeving.

Meer informatie staat in de mededeling die naar de sector is gestuurd.