Famiris myIriscare Klachten

COVID-19: meer dan 34 miljoen euro financiële steun voor de Brusselse instellingen

Sinds het begin van de coronacrisis ondervinden de door Iriscare erkende en gefinancierde instellingen zware gevolgen van die crisis. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft dus verschillende maatregelen ingevoerd om de Brusselse gezondheidszorgsector te ondersteunen. Die nemen met name de vorm aan van financiële steunmaatregelen: op termijn zal er meer dan 34 miljoen euro worden uitgekeerd aan de Brusselse instellingen.

Verschillende Brusselse instellingen krijgen in totaal meer dan 34 miljoen euro steun in het kader van het relanceplan en verschillende financiële steunmaatregelen. Dit omvat het volgende:

  • een vergoeding van de verloren financiering van prestaties ten belope van € 20.991.000, bestemd voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging en revalidatiecentra;
  • maatregelen om de bijkomende kosten te dekken ten belope van € 3.395.000 (dit is € 250 per bezet bed voor het tweede kwartaal van 2020). Rechthebbende instellingen voor deze steun zijn rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatiecentra;
  • facultatieve subsidies om het verlies aan inkomsten en de bijkomende kosten te vergoeden, ten belope van € 2.843.000. De sectoren die hiervoor in aanmerking komen zijn die van de multidisciplinaire palliatieve teams, de revalidatiecentra, de thuishulp- en thuisoppasdiensten, de centra voor opvang en huisvesting voor personen met een handicap, de centra voor begeleid wonen en de diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven voor personen met een handicap en de centra voor gezinsplanning;
  • relancemaatregelen die een bijkomende financiële vergoeding mogelijk maken om de tewerkstelling te handhaven of bijkomende activiteiten te financieren, ten belope van € 6.931.000 in 2020 en van € 1.593.000 in 2021. Deze vergoedingen zijn bestemd voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de thuishulpdiensten en de psychiatrische thuiszorgdiensten.

Voor Iriscare is het belangrijk om kwaliteitsvolle zorg te blijven verstrekken en de impact van de gezondheidscrisis op de stabiliteit van de centra en diensten die het erkent en financiert tot een minimum te beperken. Daarom voerde Iriscare een reeks maatregelen in om zijn instellingen te steunen.

We herinneren eraan dat Iriscare die maatregelen in juni uitvoerig beschreef in een omzendbrief. Het Verenigd College heeft middelen vrijgemaakt om de Brusselse non-profitsector te helpen. Iriscare verdeelt die middelen door een bijkomende (niet-terugkerende) facultatieve subsidie toe te kennen. Deze subsidie kan worden toegekend als compensatie voor de meerkosten die voortvloeien uit de handhaving en aanpassing van de activiteit naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. Ze dient meer bepaald om kosten voor de aankoop van beschermingsmateriaal te dekken, naast onvoorziene personeelskosten en kosten voor uitzonderlijke prestaties (schoonmaak, ontsmetting, enz.). Ook voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen werden er maatregelen getroffen om het verlies aan inkomsten te vergoeden en de bijkomende kosten op te vangen.

Iriscare is op de hoogte van de werklast en problemen waarmee zijn instellingen dagelijks geconfronteerd worden. Het is dus erg belangrijk de Brusselse gezondheidswerkers de best mogelijke ondersteuning te bieden. Zij vormen immers de eerste lijn in deze gezondheidscrisis.

Perscontact

pers@iriscare.brussels