Famiris myIriscare Klachten

Revalidatieovereenkomsten

Wat zijn revalidatieovereenkomsten?

Het zijn contracten afgesloten tussen de Bicommunautaire gezondheidsdienst, Iriscare, en de inrichtende macht van een revalidatiecentrum.

Wat is een revalidatiecentrum ?

In Brussel financiert Iriscare 24 bicommunautaire revalidatiecentra. Die centra hebben als gemeenschappelijk punt dat ze een onthaal en een gespecialiseerde en multidisciplinaire behandeling bieden. Ze verstrekken residentiële of ambulante zorg, doorgaans van beperkte duur (van enkele maanden tot verschillende jaren) naargelang het doel en de aard van de zorg. Dankzij de biopsychosociale benadering van die instellingen worden de personen die er beroep op doen in hun geheel benaderd en krijgen ze zorg op maat.

Wat zijn de doelstellingen van revalidatie?

Op korte termijn zijn de voornaamste doelstellingen van de functionele revalidatie: de frequentie en de intensiteit van de problemen verlagen, persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing bevorderen, het lijden te verminderen en de levenskwaliteit van de begunstigden verhogen. Revalidatie heeft op lange termijn een grotere zelfredzaamheid en een betere sociale inschakeling als doel, opdat de begunstigden het circuit van de zorginstellingen zouden kunnen verlaten.

Wie kan er terecht?

De revalidatiecentra ontvangen kinderen (vanaf enkele maanden), adolescenten of volwassenen. De patiënten kunnen terecht bij de verschillende zorgcentra naargelang de moeilijkheden die ze ervaren:

  • Doofheid
  • Gezichtsstoornissen
  • Spraakstoornissen
  • Ernstige ontwikkelingsstoornissen (autisme, …), gedragsstoornissen en andere psychopathologieën en affectieve problemen bij kinderen
  • Vroege problemen bij ouder-kind-interactie
  • Respijtzorg
  • Psychosociale re-integratie voor volwassenen
  • Verslavingen / drugverslaving
  • Cerebrovasculair accident (CVA) en zware hersenletsels
  • Hersenverlamming en langdurige neurologische aandoeningen

Wat verandert sinds 2019?

Sinds 1 januari 2019 neemt Iriscare de rol van het RIZIV over voor de 24 Brusselse bicommunautaire revalidatiecentra.

De instructies met betrekking tot de federale prestaties, kunnen worden geraadpleegd op de website van het RIZIV.

Curas

Sinds januari 2023 werkt Iriscare met een eigen financieringsapplicatie Curas, ter vervanging van de federale applicatie RaaS. Deze nieuwe applicatie is bestemd voor de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen (voor de ROB, RVT, CDV, IBW, PVT, REVA en PALL), de forfaitaire tegemoetkoming (voor de ROB, RVT en CDV) en het derde luik (voor de ROB, RVT en CDV).

Iriscare verzamelt via Curas personeelsgegevens van uw organisatie om de financiering correct te berekenen, betalen en communiceren aan de Brusselse zorgvoorzieningen. Iriscare wenst met Curas een transparante tool aan te bieden om financieringsgegevens op een beveiligde manier uit te wisselen met uw zorgvoorziening.

Geregistreerde toegangsbeheerders en gebruikers kunnen zich inloggen via deze link, met de elektronische identiteitskaart (e-id) of via de identificatiemethode “itsme“.