Famiris myIriscare Klachten

Rusthuizen:  de noodzakelijke hervorming in Brussel gaat verder

Het is van fundamenteel belang de begeleiding van ouderen in rusthuizen opnieuw uit te denken en bij te stellen. Daarom werd al twee jaar geleden van start gegaan met een grondige hervorming van de sector, om het welzijn van zowel de bewoners als de professionals die er werken, te verbeteren.

In Brussel heeft de hervorming van de rusthuizen als doel de sector stabieler en kwaliteitsvoller te maken. Een van de middelen om daartoe te komen, is het recupereren van erkende, niet-bezette bedden.

Te veel erkenningen in omloop

Dankzij de recuperatie van erkende, maar niet-bezette bedden kan de overheid het aanbod beter beheersen en projecten ontwikkelen voor meer kwaliteitsvolle voorzieningen die beter beantwoorden aan de behoeften van de ouderen. Daarbij moet men weten dat er erg veel beschikbare bedden zijn.

Bij de overname van deze bevoegdheid kreeg Iriscare van de federale regering financiering voor 12.790 van de 15.000 erkende bedden, omdat er op 1 januari 2019 slechts 12.790 bedden bezet waren. Sindsdien is het aantal bezette bedden gedaald. Zo erkende Iriscare voor de referentieperiode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 gemiddeld 15.194 bedden, maar daarvan waren er gemiddeld slechts 11.526 (75,86%) die bezet waren en dus gefinancierd werden. Die grote kloof toont aan dat er structureel te veel erkenningen in omloop zijn en dat het belangrijk is het Brusselse huisvestingsaanbod te blijven herbekijken, zodat het beter aansluit bij de behoeften van de Brusselaars.

Om tegemoet te komen aan de ongerustheden binnen de sector, ligt een nieuwe regelgeving voor die garandeert dat de bedden die op 31 december 2023 bezet zijn, niet gerecupereerd zullen worden.

Keuzevrijheid

De hervorming heeft als doel het aanbod geleidelijk aan af te stemmen op de vraag. Tegelijkertijd moet er geherinvesteerd worden in de sector van de rusthuizen om kwaliteitsvolle projecten te ontwikkelen die inspelen op de behoeften en vraag. Die ontwikkeling van kwaliteitsprojecten zal in eerste instantie openbare en vzw-rusthuizen beogen, om het huidige –hoofdzakelijk commerciële – aanbod (62% van de bedden) te herijken. Daarbij moet ernaar gestreefd worden dat de privésector met winstoogmerk niet meer dan 50% van het totale aantal erkende plaatsen in Brussel in handen heeft.

Die herijking is bedoeld om de Brusselse ouderen meer keuzevrijheid te bieden op het vlak van het type instelling waarin ze willen verblijven. Die ambitie betreft niet alleen de huidige behoeften, maar is ook en vooral gericht op effectieve keuzevrijheid in de toekomst.

Geen verlies van financiering voor de rusthuizen

De recuperatie heeft betrekking op bedden die niet bezet zijn en dus ook niet gefinancierd worden. In april 2024 en 2025 zullen we zelfs erkende bedden recupereren die nooit bezet of gefinancierd werden. De financiering voor de rusthuizen wordt dus niet verlaagd; enkel lege bedden worden gerecupereerd.

Focus op kwaliteit

Dankzij dit hele proces kunnen we investeren in de sector via maatregelen die toelaten de kwaliteit van de dienstverlening en het welzijn van het personeel en de bewoners te verbeteren. Zo wordt het aantal medewerkers voor reactivering (kinesitherapeuten, logopedisten, psychologen, opvoeders en diëtisten) sterk verhoogd in de normen via een aanvullende financiering van 18 miljoen euro per jaar.

Een noodzakelijke hervorming

Iriscare blijft elke dag aandacht besteden aan de vergrijzing van de bevolking en de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar veel gezinnen nog zelf voor hun oudere familieleden zorgen. We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen, maar het blijft van het allergrootste belang om de hervorming van de rusthuissector in goede banen te leiden en elke vorm van speculatie met bedden te vermijden. We moeten het huidige aanbod herijken.

Iriscare heeft kennisgenomen van het beroep dat werd ingesteld bij het Grondwettelijk Hof en zal de rechtsvordering nauwlettend volgen.

Contact

Sven Heyndrickx – Nederlandstalige woordvoerder
pers@iriscare.brussels