Famiris myIriscare Klachten

Kinderbijslag: een nieuwe voorwaarde voor sociale toeslagen

Vanaf november 2023 verandert de kinderbijslagregeling in Brussel. Een nieuwe voorwaarde zal de toegang tot sociale toeslagen beperken. Het doel? Sociale toeslagen specifiek toekennen aan de gezinnen die ze het meest nodig hebben.

Een nieuwe maatregel zal ervoor zorgen dat het recht op sociale toeslagen in Brussel afhangt van een bijkomende voorwaarde: het kadastraal inkomen. Als het totale kadastraal inkomen meer dan 2.000 euro bedraagt (niet-geïndexeerd), zal er geen recht zijn op een sociale toeslag. Het totale kadastraal inkomen omvat alle kadastrale inkomens van gebouwde onroerende goederen (huizen en appartementen) die eigendom zijn van of in vruchtgebruik zijn door de leden van het gezin.

Die bijkomende voorwaarde moet ervoor zorgen dat de toekenning van sociale toeslagen beter gericht wordt op de gezinnen die ze het meest nodig hebben. Die maatregel zal geen invloed hebben op de basiskinderbijslag, maar alleen op de sociale toeslagen.

Wat zijn sociale toeslagen?

Bovenop de basiskinderbijslag hebben sommige gezinnen recht op sociale toeslagen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die toeslagen zijn met name gebaseerd op de samenstelling en het jaarinkomen van het gezin. Het bedrag van een sociale toeslag is afhankelijk van het belastbare jaarinkomen van het gezin (naargelang het minder dan 37.126,55 of 53.893,39 euro bedraagt – bedragen vanaf 1 januari 2023) en de leeftijd van de rechtgevende kinderen, maar ook van de gezinsgrootte. Als het belastbare bruto-inkomen van het gezin lager is dan 37.126,55 euro, is er een bijkomende sociale correctie voor eenoudergezinnen. De voorwaarde van het kadastraal inkomen wordt dus toegevoegd aan deze huidige voorwaarden.

Uitvoering vanaf november 2023

De maatregel werd in tweede lezing door het Verenigd College goedgekeurd. De voorwaarde, waarin de ordonnantie al voorziet, zal vanaf november 2023 worden toegepast. Dat betekent dat de voorwaarde gevolgen zal hebben voor de uitbetaling aan de betrokken gezinnen in december 2023. Deze maatregel zal een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer 12 miljoen euro. Deze structurele besparing helpt om ook voor de volgende jaren het evenwicht te bewaren tussen de ontvangsten via de federale dotatie en de uitgaven gerelateerd aan de gezinsbijslagen.

Perscontact

pers@iriscare.brussels