Famiris myIriscare Klachten

Kinderopvang

Waarover gaat het?

Iriscare is bevoegd voor de Brusselse bicommunautaire kinderopvang en anderstalige kinderopvang.

De ordonnantie die de organisatie van kinderopvang regelt, is op 1 juni 2019 in werking getreden. Sinds die datum heeft Iriscare dus tot taak meldingen over kinderopvangvoorzieningen zonder vergunning te controleren en vergunningen te verlenen.

Wat is het doel van die ordonnantie?

Ze heeft als doel een wettelijk kader te scheppen dat toelaat kinderopvangvoorzieningen zonder vergunning te sluiten.

Bovendien schrijft ze voor dat alle Brusselse kinderopvangvoorzieningen een vergunning moeten hebben voor kinderopvang. Ze verplicht alle organisatoren van kinderopvang in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad om een vergunning te hebben zodra ze starten met hun activiteiten en zolang er kinderopvang plaatsvindt. Omdat elke voorziening voor de professionele opvang van kinderen jonger dan drie jaar buiten het familiaal verband en tegen betaling als een kinderopvangvoorziening wordt beschouwd, heeft die ordonnantie zowel betrekking op kinderdagverblijven als onthaalouders.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

Iriscare is weliswaar bevoegd om niet-erkende kinderopvangvoorzieningen te inspecteren en er sluitingsbevelen voor uit te reiken, maar heeft ook de opdracht vergunningen af te leveren aan Brusselse bicommunautaire voorzieningen die daarom verzoeken. Kinderopvangvoorzieningen moeten aan een aantal voorwaarden op het vlak van infrastructuur, pedagogisch beleid en veiligheid voldoen om een vergunning te krijgen. Er zijn normen vastgelegd om de kwaliteit van de opvang te garanderen.

Om een erkenning aan te vragen, moeten kinderopvangvoorzieningen het juiste formulier invullen en terugsturen naar Iriscare. Daarna wordt de kinderopvangvoorziening geïnspecteerd.

Hoe verloopt het proces om een vergunning te krijgen?

Op basis van een inspectie wordt besloten of de voorziening kinderen mag opvangen terwijl de vergunningsaanvraag wordt behandeld. Er wordt een voorlopige werkingsvergunning voor zes maanden verleend. Tijdens die periode vindt een tweede inspectie plaats om te controleren of de normen nog steeds worden nageleefd. Als dat het geval is, krijgt de opvangvoorziening een erkenning voor onbepaalde tijd.

Zo nodig kan een bicommunautaire opvangvoorziening onmiddellijk worden gesloten als er een ernstig gevaar dreigt voor de veiligheid van de kinderen die worden opgevangen.

Sinds 1 januari 2023 zorgt Iriscare voor de inspecties van de instellingen die onder zijn bevoegdheid vallen.

Wat gebeurt er bij een sluitingsbevel?

De gemeente speelt een cruciale rol in de toepassing van de ordonnantie. Na een inspectie kan een sluitingsbevel worden opgestuurd naar een voorziening. Dat wordt meegedeeld aan de gemeente en de burgemeester moet nagaan of de voorziening het sluitingsbevel naleeft. Doet de voorziening dat niet, dan moet de burgemeester ze sluiten.

De gemeenten zijn ook de actoren bij uitstek om eventuele overtredingen van of inbreuken op de regels rond hygiëne, gezondheid of veiligheid of de stedenbouwkundige voorschriften snel en doeltreffend vast te stellen.

Welke beroepen zijn gereglementeerd?

De GGC reglementeert momenteel de beroepen van verantwoordelijke van een kinderopvangvoorziening en kinderbegeleider in een kinderopvangvoorziening.

U vindt meer informatie over de gereglementeerde beroepen op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.