Famiris myIriscare

Administratieve vereenvoudiging

Wat is administratieve vereenvoudiging?

Als overheidsinstelling is het voor Iriscare belangrijk om de administratieve stappen voor zijn partners en de sociaal verzekerden te vergemakkelijken en beperken.

Wat houdt dit concreet in?

 • de formaliteiten die ze moeten vervullen zoveel mogelijk beperken
 • elke administratieve formaliteit snel, goedkoop en gemakkelijk uitvoerbaar maken
 • de efficiëntie en betrouwbaarheid van de administratie verbeteren door zich te richten op de gebruikers van de diensten

Hoe doen we dit?

 • de processen en procedures herbekijken
 • de regelgeving en formulieren vereenvoudigen
 • digitale technologie inzetten (e-government)
 • e informatie op een transparante manier meedelen aan de partners en de sociaal verzekerden

Once Only-principe

De toepassing van het Once Only-principe is een basiselement in het streven naar een optimale administratieve vereenvoudiging.

Once Only = principe van eenmalige gegevensverzameling

De partnerinstellingen en de sociaal verzekerden moeten de gegevens die al beschikbaar zijn bij een andere overheidsdienst niet meer aan Iriscare bezorgen. Ze geven die gegevens één keer door, daarna worden de gegevens gedeeld onder de overheidsinstellingen.

De ordonnantie Once Only van 17 juli 2020 is niet van toepassing op Iriscare (ION van de GGC), wij willen dit beginsel echter integreren in ons dagelijks beheer en in onze projecten.

In de praktijk zullen wij

 • controleren of de huidige formulieren voldoen aan het Once Only-principe, waaronder
  • gebruik maken van het rijksregisternummer, het ondernemingsnummer of het identificatienummer beschikbaar bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • geen informatie opvragen die beschikbaar is via elektronische fluxen
 • nieuwe formulieren opstellen die het Once Only-principe volgen
 • elektronische formulieren opstellen naast de papieren formulieren
 • de authentieke bronnen maximaal raadplegen om de informatie te verkrijgen die daar toegankelijk is  (via elektronische gegevensfluxen)

Once Only en eerbiediging van de privacy

Het gebruik van de gegevens in de authentieke bronnen moet de strikte veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden volgen.

Iriscare valt momenteel nog onder de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het beheer van de gegevensuitwisseling uit authentieke bronnen.

Nuttige links

Once Only – easy.brussels
Overzicht gegevensbescherming | KSZ – Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Lopende projecten op het vlak van administratieve vereenvoudiging

PJI36 – Finattest

Doelstelling: elektronische facturatiegegevens van erkende zorginstellingen door te sturen naar de FOD Financiën, met name van de psychiatrische verzorgingstehuizen, de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen (zie projecten PJI66a en 66b).

Voordeel voor de betrokken sectoren : grotere betrouwbaarheid van de gegevens en tijdswinst

Waarschijnlijk einde van het project: 31.12.2022

PJI66a – Elektronische facturering in de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT’s)

Doelstellingen:

 • elektronische en maandelijkse facturering invoeren (facturen versturen van de PVT’s naar de verzekeringsinstellingen en de eindafrekeningen van de verzekeringsinstellingen versturen naar de PVT’s)
 • het systeem van kwartaalvoorschotten afschaffen

Voordeel voor de betrokken sectoren: betrouwbaarder proces, lager foutenrisico, geautomatiseerde controle van de facturen, meer reactiviteit, tijdswinst

Waarschijnlijk einde van het project: 31/12/2022

PJI66b – Elektronische facturering in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen

Doelstellingen:

 • elektronische en maandelijkse facturering invoeren (facturen versturen van de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen naar de verzekeringsinstellingen en de eindafrekeningen van de verzekeringsinstellingen versturen naar de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen)
 • het systeem van kwartaalvoorschotten afschaffen

Voordeel voor de betrokken sectoren: betrouwbaarder proces, lager foutenrisico, geautomatiseerde controle van de facturen, meer reactiviteit, tijdswinst

Waarschijnlijk einde van het project: 01.06.2024

PJI22 – Overheidsopdrachtencentrale

Doelstellingen:

 • een aankoopcentrale oprichten voor de persoonlijke beschermingsmiddelen die bestemd zijn voor de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Iriscare, de Diensten van het Verenigd College, de Franse Gemeenschapscommissie of de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkende of gesubsidieerde instellingen en diensten die in het Brussels Gewest liggen
 • een gebruikersraad en expertenpanel oprichten
 • een catalogus van beschikbare producten online zetten

Voordeel voor de betrokken sectoren: gemakkelijke bevoorrading, kwaliteitszekerheid voor het materiaal, voordeligere prijs (aankoop van grote hoeveelheden), tijdswinst

Waarschijnlijk einde van het project: 05.2021

PJI23 – aanleg van een solidaire roterende strategische voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen

Doelstellingen:

 • een voorraad medische beschermingsmiddelen voor drie maanden aanleggen
 • deze strategische voorraad permanent beheren met een geautomatiseerd softwareprogramma

Voordeel voor de betrokken sectoren: bevoorradingszekerheid voor kwaliteitsvolle persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de gezondheidscrisis, op basis van het interfederale solidariteitsprincipe

Waarschijnlijk einde van het project: 01.03.2022