Famiris myIriscare Klachten

Iriscare voert nieuwe maatregelen in om zijn instellingen te ondersteunen

Sinds het begin van de coronacrisis ondervinden de door Iriscare erkende en gefinancierde instellingen zware gevolgen van die crisis. Verschillende maatregelen werden ingevoerd om de sector te ondersteunen. Dit gebeurt voornamelijk via de toekenning van facultatieve subsidies.

Vooral in deze periode is het van essentieel belang om continuïteit te waarborgen in de kwaliteit van de verstrekte zorg. Voor Iriscare is het belangrijk de impact van de gezondheidscrisis op de stabiliteit van de centra en diensten die het erkent en financiert tot een minimum te beperken. Daarom werden er bijkomende maatregelen getroffen om de Brusselse gezondheidssector te ondersteunen.

Drie maatregelen voor de rusthuissector

Verschillende maatregelen werden genomen ter ondersteuning van de sector van de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen tijdens de COVID-19-crisis. In eerste instantie werd beslist om de instellingen een facultatieve subsidie van 250 euro toe te kennen per ingenomen bed. Zo kunnen ze het hoofd bieden aan de bijkomende kosten die voortvloeien uit de crisis.

Naast die bijkomende werkingskosten kregen de meeste instellingen ook te maken met een daling van het aantal bewoners. Om de negatieve weerslag op hun zakencijfer op te vangen zullen ze voor het tweede en derde kwartaal van 2020 hetzelfde financieringsniveau behouden als in het vierde kwartaal 2019, op voorwaarde dat ze geen beroep deden op de tijdelijke werkloosheid. Indien ze dit wel deden, zal deze besparing a rato van het niet uitbetaalde loon van de subsidie worden afgetrokken.

Tot slot heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nog een derde tegemoetkoming goedgekeurd om de verhoging van het aantal lege bedden aan te kunnen. Die maakt het mogelijk om het verlies van het aandeel van de bewoner die de instelling verlaten heeft te compenseren en neemt de vorm aan van een forfait van 60 euro voor elke verloren facturatiedag (begrensd tot 90 dagen) mits de instelling het behoud van de tewerkstelling kan aantonen. Dit dossier wordt voorgelegd aan het Algemeen Beheerscomité van Iriscare op 8 oktober aanstaande.

Let wel: wat de centra voor dagverzorging betreft, zal het compensatiebedrag voor het zakencijferverlies hetzelfde zijn als voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Voor die instellingen bedraagt het bedrag ter compensatie van het verlies van het aandeel van de bewoner 16,29 euro (per dag en per begunstigde).

Maatregelen voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg

Ook voor de psychiatrische verzorgingstehuizen werden maatregelen goedgekeurd om hun dalend zakencijfer op te vangen. Het principe is hetzelfde als voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Voor het derde kwartaal 2020 is in een volgens hetzelfde principe berekende tegemoetkoming voorzien.

Maatregelen voor de sector van de bijstand aan personen

In het kader van de COVID-19-crisis werd ook een facultatieve subsidie toegekend aan diensten voor thuishulp en thuisoppas, centra voor dagopvang en/of verblijf voor personen met een handicap, instellingen die actief zijn in de hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven, begeleid wonen, centra voor gezinsplanning, palliatieve teams en revalidatie-overeenkomsten. Dankzij de subsidie kunnen die diensten en instellingen het inkomensverlies door een daling van het aantal begunstigden compenseren, maar ook de extra kosten voor de aankoop van materiaal (wegwerpartikelen, beschermende kledij …), uitzonderlijke prestaties (ontsmetting … ) of de verbetering van de werkomstandigheden en de infrastructuur.

Al deze subsidies worden gefinancierd door middel van een bijkomende dotatie die in het kader van het COVID-19-fonds aan Iriscare wordt toegekend.

De gezondheidscrisis verhoogt de druk op de Brusselse gezondheidswerkers en instellingen. Met deze bijkomende financiële middelen ondersteunt Iriscare de sectoren die zorg dragen voor onze oudere en kwetsbare bevolking.

 

Contact

pers@iriscare.brussels