Famiris myIriscare

Heeft u vragen over de praktische organisatie van de vaccinatie in de vaccinatiecentra ? Ga naar : www.coronavirus.brussels

Voor alle medische of wetenschappelijke vragen over de vaccinatie kunt u de website www.info-coronavirus.be raadplegen of bellen naar het nummer 0800.14.689.

Sluiten

Klachten over onze dienstverlening?

Iriscare hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Hij wil dan ook voortdurend zijn werking verbeteren.

Als u opmerkingen of klachten hebt, kunt u  terecht bij de dienst Bemiddeling van Iriscare. Die zal uw klacht of opmerking grondig onderzoeken. Iriscare zal er dan voor zorgen dat dergelijke klachten vermeden worden.

Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen voor uzelf of voor een derde, familielid of niet, maar alleen de betrokkene ontvangt de informatie over deze klacht.

Indien u de klacht niet zelf indient, vul dan de volledige contactgegevens in van de persoon voor wie u de klacht indient.

Een klacht vervangt in geen geval een beroepsprocedure die in een wettelijk kader is voorzien. De beroepstermijnen beginnen te lopen, ook als u een klacht hebt ingediend.

U drukt het klachtenformulier af en kan het versturen naar:

Iriscare – Dienst Bemiddeling
Belliardstraat 71, bus 2
1040 Brussel

02 435 64 33

Klachten

U kunt een klacht indienen, als u niet tevreden bent over :

 • informatie die u gekregen hebt, omdat ze onjuist, onvolledig of onbegrijpelijk is;
 • het optreden of de houding van een medewerk(st)er (aan de telefoon of aan het loket);
 • de kwaliteit van de dienstverlening (bereikbaarheid bureaus, wachttijden, onbereikbaarheid medewerk(st)er, zoekgeraakte papieren, …);
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen van de openbare diensten (openbaarheid van bestuur, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Handvest van de sociaal verzekerde);
 • u bent niet akkoord met een administratieve beslissing die ten aanzien van u is genomen. De dienst Bemiddeling zal controleren of uw zaak is afgehandeld, maar de enige wettelijke manier om deze beslissing te laten herzien is door in beroep te gaan. U vindt alle informatie die u nodig hebt om beroep aan te tekenen op de brief waarin u op de hoogte wordt gebracht van de administratieve beslissing die u aanvecht.

De volgende klachten worden niet onderzocht :

 • Anonieme klachten of klachten waarbij de indiener geen belang heeft.
 • Klachten over zaken waarvoor Iriscare niet bevoegd is.
 • Klachten over feiten die meer dan 1 jaar geleden zijn.

Behandeling van uw klacht

Opening dossier

 • Uw klacht wordt geregistreerd zodra wij ze ontvangen.
 • Binnen de 10 kalenderdagen ontvangt u een bevestiging dat wij de klacht goed ontvangen hebben.

Analyse ontvankelijkheid

 • Wij beoordelen eerst of uw klacht in aanmerking komt.
 • Wij gaan na of uw klacht volledig is en minimum uw naam en adres, uw geboortedatum en een precieze beschrijving van de klacht omvat.
 • Als die gegevens ontbreken, zal Iriscare erom vragen.

Behandeling

 • Wij onderzoeken uw klacht.
 • Binnen de 45 dagen na de ontvangst van uw klacht motiveren wij u of uw klacht gegrond of ongegrond is en informeren wij u over de eventuele richtlijnen die we geven aan de instelling.
 • Als blijkt dat wij uw klacht niet binnen de 45 dagen kunnen beantwoorden, informeren wij u over de verder stappen die wij ondernemen om tot een oplossing te komen.
 • Voor wij het dossier afsluiten, controleren wij of de bevoegde instelling u binnen de termijn geantwoord heeft.

Analyse en rapportering

 • De klachten worden systematisch onderzocht en de nodige acties ondernomen om in de toekomst gelijkaardige klachten te vermijden.
 • Iriscare rapporteert over de klachten aan zijn Directieraad en aan zijn Beheerscomité.

Als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u de klachtendienst van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel contacteren.