Famiris myIriscare Klachten

Onze missie

Wie is Iriscare?

Iriscare, dat is sociale bescherming van en voor alle Brusselaars.

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die sinds eind 2017 instaat voor het beheer van de bevoegdheden die zijn overgekomen in het kader van de 6de Staatshervorming.

Iriscare is vanaf 1 januari 2019 het uitgelezen contactpunt voor burgers en professionelen voor alles wat met sociale bescherming te maken heeft in het Brussels Gewest.

Als gevolg van de 6de Staatshervorming is Iriscare bevoegd voor bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, … in Brussel.

De rol van Iriscare

Iriscare wil een toegankelijk contactpunt zijn voor elke Brusselaar, burger of professional, jong of oud, autochtoon, allochtoon, …

  • Iriscare beheert het beleid en de financiering van de zorgsector in Brussel. Concreet is Iriscare verantwoordelijk voor de erkenning en financiering van rusthuizen en verzorgingstehuizen, instellingen personen met een handicap, revalidatiecentra en de financiering voor initiatieven beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.
  • Iriscare beheert het beleid en de financiering van initiatieven bijstand aan personen, in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap. Dit kan gaan van thuiszorg, kinderbijslag, instellingen personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen, … maar ook de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
  • Iriscare stuurt en financiert de Brusselse mutualiteiten en kinderbijslagfondsen
  • Sinds 1 januari 2020 is Iriscare ook verantwoordelijk voor het beleid inzake kinderbijslag. Iriscare stuur ook het Brusselse publieke kinderbijslagfonds, Famiris mee aan.

23 maart 2017 : Ordonnantie houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag